ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โฮสเทล ในเขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • บุณยะวรรธน์ ปุณยะสิทธิ์สกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

โฮสเทล, ส่วนประสมทางการตลาด, เขตพระนคร, นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

บทคัดย่อ

          งานวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการตัดสินใจใช้บริการโฮสเทล ในเขตพระนคร 2) ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทล ในเขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการศึกษางานวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณา ใช้สถิติ t-test. ร่วมกับการวิเคราะห์ความแปรปรวน และการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ (Multiple Comparisons) ด้วยวิธี Post Hoc Test

            ผลวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ต่อปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจใช้บริการโฮสเทลไม่แตกต่างกัน และมีความแปรปรวนระหว่างกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน 2) ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทล ในเขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปัจจัยทางการตลาดที่ทำให้ตัดสินใจใช้บริการโฮสเทลมากที่สุด คือ ด้านราคา  รองลงมาคือด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านสถานที่ตั้งและช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการขาย ตามลำดับ และผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าควรปรับปรุงภาพลักษณ์การตกแต่งของโฮสเทลให้มีเอกลักษณ์ในการจูงใจต่อการตัดสินใจเลือกพักที่โฮสเทล เช่น สไตล์ลอฟท์ หรือโมเดิร์น เนื่องจากในปัจจุบันนักท่องเที่ยวนิยมทำVlog ทำรีวิวหรือถ่ายรูปเกี่ยวกับสถานที่ๆไปท่องเที่ยวหรือเข้าพัก ซึ่งถือเป็นการช่วยส่งเสริมโฮสเทลให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรมีการตรวจสอบและปรับปรุงห้องพักหรือสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นประจำทุกเดือนหรือทุกอาทิตย์ และควรเพิ่มการส่งเสริมการขายส่วนลดราคาพิเศษให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้าพักเป็นระยะยาว

References

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2561). สถิตินักท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี2560. ค้นเมื่อ 5 ธันวาคม 2561 จาก https://www.mots.go.th/more_news.php?cid=504&filename=index
สุนทรีย์ ศิริจันทร์. (2561). พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแบบโฮสเทล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ และ ภาวนา สายชู. (2548). MBA handbook: คู่มือสำหรับนักบริหารและนักศึกษาปริญญาโท. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: ซี แอนด์ เอ็น.
อรุณี ลอมเศรษฐี. (2554). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการที่พักในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
Brand Buffet. (2559). ไขสูตรลับ ปั้นธุรกิจ “โฮสเทล” อย่างไรให้เปรี้ยงงง. ค้นเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562, จาก https://bit.ly/2GlBKWB
Cochran, W. G. (1953). Sampling Techiques. New York: John Wiley & Sons.
Kotler, P. (1997). Marketing management: analysis, planning implementation and control (9th ed.). New Jersey: Asimmon & Schuster.
Kotler, P. (1999). Principles of marketing (Second European edition). New Jersey: Prentic Hall.
Schiffman, L. & Kanuk, L. (1987). Consumer behavior (10th ed.). New Jersey: Prentic Hall.
Visa Global Travel Intentions Study. (2015). Executive Summary. Retrived 5 December 2018,
from https://pata.org/store/wp-content/uploads/2015/09/Visa-GTI-2015-for_PATA.pdf

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-30