การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ Pet Café

ผู้แต่ง

  • วีรพร จอมแปง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  • พีรภาว์ ทวีสุข สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คำสำคัญ:

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ, กระบวนการตัดสินใจซื้อ, Pet Café

บทคัดย่อ

           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ Pet Café. โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ ตัวอย่างที่ศึกษา คือ ผู้ใช้บริการร้าน Pet Café ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ

          ผลการวิจัยพบว่า การประชาสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อทั้ง 5 ด้าน โดยจากการทดสอบสมมติฐาน ข้อที่หนึ่ง พบว่า การประชาสัมพันธ์, การตลาดโดยใช้กิจกรรมพิเศษ และการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อมีอิทธิพลต่อกระบวนการ ตัดสินใจซื้อด้านการตระหนักถึงปัญหา สำหรับการทดสอบสมมติฐานข้อที่สอง พบว่า การประชาสัมพันธ์, การตลาดทางตรง และการตลาด โดยใช้กิจกรรมพิเศษ มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อด้านการแสวงหาข้อมูล สำหรับการทดสอบสมมติ ฐานข้อที่สาม พบว่า การประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อด้านการประเมินทาง เลือก ต่อมาการทดสอบสมมติฐานข้อที่สี่ พบว่า การประชาสัมพันธ์, การตลาดแบบไวรัล, การตลาดทางตรงและการตลาดโดย ใช้กิจกรรมพิเศษมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อด้านการตัดสินใจซื้อ และสุดท้ายการทดสอบสมมติฐานข้อที่ห้า พบว่า การประชาสัมพันธ์,การตลาดทางตรงและการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อด้านพฤติกรรมภายหลังการใช้บริการ

References

กรวิกา ตระการวิจิตร. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่แมวในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
กุลธิดา ก้าวสัมพันธ์. (2561). การส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคกาแฟสดแฟรนไชส์ ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่. วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์, 9 (1), 183-215.
ธีรวุฒิ เอกะกุล. (2553). การวิจัยปฏิบัติการ. พิมพ์ครั้งที่ 3. อุบลราชธานี: ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป.
นานา ติรไพบูลย์. (2560). การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟและขนมหวาน ร้าน After you ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ปิยนันท์ ศรีเกตุ. (2558). การศึกษาพฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจซื้อของขบเคี้ยวสำหรับสุนัขของผู้เลี้ยงสุนัข. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ปุณิกา โทพิลา.(2560). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภค. วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์, 10(31), 105-112.
ผิง หลี่. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยสัตว์เลี้ยง (Pet Shop). การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
ศิรประภา นพชัยยา. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สมบัติ ท้ายเรือคำ. (2551). ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. กาฬสินธุ์: ประสานการพิมพ์.
Go Went Go Thailand. (2559). 10 ค่าเฟ่สัตว์ Must Go! in Bangkok. ค้นเมื่อ 4 มกราคม 2562, จาก http://www.gowentgothailand.com/ archives/525/
Smart SME. (2561). ธุรกิจร้านกาแฟแมวในไทย. ค้นเมื่อ 4 มกราคม 2562, จาก
https://www.smartsme.co.th/content/75180

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-09-28