การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้แต่ง

  • ศรัญยา ราชรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

ธรรมาธิบาล, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎ์ธานี ที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้กับพนักงานเทศบาลตำบลขุนทะเล จำนวน 74 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

          ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ เทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านนิติธรรม รองลงมา ด้านคุณธรรม ด้านความรับผิดชอบ ด้านความโปร่งใส ด้านความคุ้มค่า และด้านการมีส่วนร่วม ตามลำดับ ข้อเสนอแนะ คือ พนักงานเทศบาลตำบลขุนทะเล ควรพัฒนาหน้าที่ของตนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ควรกำหนดนโยบายในการบริหารเชิงบูรณาการโดยนำจุดแข็งและจุดอ่อนของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในแต่ละด้านมาเชื่อมโยงกันควรจัดโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการประสานงานเชิงกลยุทธ์ ควรมีการกำหนดนโยบายให้พนักงานเทศบาลตำบลขุนทะเลเป็นศูนย์กลางของประชาชน เพิ่มโอกาสให้แก่บุคลากร  ประชาชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาลมากขึ้น

References

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. (2542). การสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย. กรุงเทพฯ:วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร.
บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ. (2546). รายงานการวิจัยตัวชี้วัดธรรมาภิบาล. กรุงเทพฯ: คุรุสภา.
ภักดี ศรีเมือง. (2549). การนำหลักธรรมาภิบาลมาบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ศึกษากรณีองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาทราย. สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์การปกครอง, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย.
ภาคภูมิ นิยมวิทยพันธุ์. (2546). ความเป็นธรรมาภิบาลในองค์การบริหารส่วนตำบล ศึกษากรณีองค์การบริหาร ส่วนตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชนบทศึกษาและการพัฒนา, สำนักบัณฑิตอาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ไม่ระบุ. (ม.ป.ป). ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2548). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554). ค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2560 จาก
https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php nid=5747&filename=develop_issue
สุพพตา ประภาศิริ. (2549). การศึกษาธรรมาภิบาลในสำนักงานปลัดสำนักนายรัฐมนตรี. วิทยานิพนธ์การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสตรศาสตร์,คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-09-28