การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นลงมือปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพของผู้เรียนในกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์

ผู้แต่ง

  • นันทนา ทวีทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

คำสำคัญ:

การพัฒนา, เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะปฏิบัติ, รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นลงมือปฏิบัติจริง, คอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการจำเป็นในการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพสำหรับผู้เรียนในกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์  (2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นลงมือปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพของผู้เรียนในกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ (3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นลงมือปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพของผู้เรียนในกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ (4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นลงมือปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพของผู้เรียนในกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ ประชากรในการวิจัยเป็นนักเรียนทั้งหมดที่เรียนในกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 40 คน

           ผลการวิจัยพบว่า (1) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นลงมือปฏิบัติจริงมีความจำเป็นจัดขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชน คณะครูและหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกคนเห็นด้วยถึงความ-จำเป็นและเหมาะสมในการพัฒนารูปแบบ และนักเรียนสนใจและต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์กับงานอาชีพ  (2) มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นลงมือปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพของผู้เรียนในกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ (3) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นลงมือปฏิบัติจริง มีประสิทธิภาพ 83.45 / 81.08 และ (4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นลงมือปฏิบัติจริง จากคะแนนมาตรฐานที (T score)  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีค่าคะแนนทีเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 18.98 ทักษะปฏิบัติจากเรียนด้วยรูปแบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนด้วยรูปแบบโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และมีการปรับปรุงรูปแบบ APPA Model ที่สมบูรณ์

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

กฤตมุข ไชยศิริ. (2559). การพัฒนาชุดการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เรื่องการร้อยลูกปัดวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี. วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

กัลยาณี พรมทอง. (2560). บทที่ 4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. ค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2560, จาก http://www.ipebk.ac.th/ bep/wp-content/uploads/ 2017/11/Kanlayanee-B2L4.pdf

กิ่งกมล ปิยมาดากุล. (2557). การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา. วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

จ็อบไทยเว็บดอทคอม. (ม.ป.ป.). ทักษะที่สำคัญของคนทำงานรุ่นใหม่. ค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2560, จาก : https://www.jobthaiweb.com/articledetail.php?ID=00072

ณัฐวดี ศิลปศักดิ์ขจร และธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ. (2558). การศึกษาสภาพการใช้ ปัญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาภายในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม. วารสารมหาวิทยาศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม):628-638.

ทวิช ลักษณ์สง่า. (2556). การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมการศึกษาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ทิศนา แขมมณี. (2562). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1. (2559). รายงานประจำปีของโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1. ปทุมธานี : โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง.

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1. (2559). งานแนะแนว โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1. ปทุมธานี : โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง.

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1. (2560). หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560). ปทุมธานี : โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง.

สำนักงานเลขาธิการ, กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579. กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวาน กราฟฟิค จำกัด. ค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2560, จาก http://www.lampang.go.th/public60/EducationPlan2.pdf

สุเทพ อ่วมเจริญ. (2556). การพัฒนาหลักสูตร : ทฤษฎีและการปฏิบัติ. นครปฐม : ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-11-30