การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาปารมิตาในทรรศนะปรัชญาหลังนวยุค สายกลาง

ผู้แต่ง

  • บรรพตี รำพึงนิตย์ สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • รวิช ตาแก้ว สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • กีรติ บุญเจือ สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

ปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง, ปรัชญาปารมิตา, คุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักปรัชญาปารมิตาในทรรศนะปรัชญาหลังนวยุคสายกลางเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความเป็นจริง ผลการวิจัยพบว่า หลักปรัชญาปารมิตามีเป้าหมายในการยกระดับจิตเพื่อเข้าสู่สุญญตาหรือความว่าง พระสูตรมุ่งเน้นให้ผู้นับถือศรัทธานำไปปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง การละความยึดมั่นถือมั่นทำให้มีปัญญาพิจารณาอย่างมีเหตุมีผล เมื่อเกิดความเข้าใจก็จะสามารถนำปัญญาที่เกิดขึ้นมาพัฒนาคุณภาพจิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ เมื่อจิตดีมีกำลัง ใจกายก็จะดีตามไปด้วย ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติมีสุขด้วยปัญญา สอดคล้องกับหลักปรัชญาหลังนวยุคสายกลางที่ส่งเสริมให้ใช้ปัญญาพิจารณาทุกปัญหาด้วยการใช้วิจารณญาณ สำหรับผู้ที่ไม่มีความเชื่อเรื่องโลกหน้า เรื่องจิต ก็สามารถใช้หลักปรัชญานี้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อพบกับความสุขแท้ ด้วยการใช้หลัก 3 กล้า คือ กล้าเผชิญปัญหา กล้าประเมินวิธีปฏิบัติ และกล้าลงมือทำด้วยความรับผิดชอบ และพลัง 4 คือ พลังสร้างสรรค์ พลังร่วมมือ พลังปรับตัว และพลังแสวงหา ปรัชญาหลังนวยุคสายกลางจึงเป็นปรัชญาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางกายและจิต ที่ตอบสนองต่อปรัชญาปารมิตาในระดับขั้นเบื้องต้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสัญชาติญาณปัญญา ส่วนปรัชญาปารมิตามีเป้าหมายในระดับสูงเพื่อยกระดับจิตใจเข้าสู่สุญญาตา

References

กีรติ บุญเจือ. (2545ก). ชุดปรัชญาและศาสนาเซนต์จอห์น เล่มต้น เริ่มรู้จักปรัชญา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น.

_______. (2556). ปัญหาและทางแก้เกี่ยวกับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม รวมศีลธรรมในประเทศไทยจากมุมมองของแซมมวล ฮันติงตัน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2552). พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. ฉบับปรับปรุงและขยาย ความ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระพรหมบัณฑิต. (2561). พระไตรปิฎกฉบับสากล: วิถีธรรมจากพุทธปัญญา. พระนครศรีอยุธยา มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย.

องค์ทะไลลามะ. (2559). ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง. แปลโดย/นัยนา นาควัชระ.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-11