การจัดการและคุณภาพของสินค้าที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการตลาดโรงเกลือ

ผู้แต่ง

  • นพดล บุรณนัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

การจัดการ, คุณภาพของสินค้า, ประสิทธิภาพในการให้บริการ, การประชาสัมพันธ์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา คุณภาพของสินค้า การจัดการ และการประชาสัมพันธ์ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการวิธีดำเนินการวิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ให้ประชาชนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 ราย ที่มาซื้อของที่ตลาดโรงเกลือ ตอบแบบสอบถามด้วยตนเองโดยใช้วิธีวิเคราะห์แบบถดถอยพหุ ผลการวิจัยพบว่า  ความคงทน ความทันสมัย การวางแผน ความสะดวก การแบ่งเขตพื้นที่ร้านค้า ช่องทางการติดต่อหลายช่องทาง ความรวดเร็ว และความน่าเชื่อถือมีผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ

References

กรุงเทพธุรกิจ. (2560). ตลาดโรงเกลือซบเซาหนักมีแต่คนขาย ไม่มีลูกค้าแม้วันหยุด. สืบค้นเมื่อ 13 กรกฎาคม 2563, จาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/757014

ธัชกร หิรัญพฤกษ์. (2559). กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดงานเทศกาลสตรอเบอร์รี่ จากมูลนิธิโครงการหลวง (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560) (วารสารศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

นพดล บุรณนัฏ และพลอมร ธรรมประทีป. (2559). กลยุทธ์และระบบงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ (วิทยานิพนธ์). มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

ประวัติจังหวัดสระแก้ว. (2562). ตลาดโรงเกลือ. สืบค้นเมื่อ 19 มกราคม 2562, จาก http://wellcome sakaeo.blogspot.com/

Allen, L. A. (1973). Professional Management. McGraw-Hill.

Arachchige, S. A. (2018). Modernization of Tradition for Endurance: Future and Challenges of Tradition Brass Industry of Pilimatalawa, Srilanka. Conference Paper (PDF Available). Retrieved February 23, 2019, from https://www.researchgate.net/publication/323392 730_MODERNIZATION_OF_TRADITION_FOR_ENDURANCE_FUTURE_AND_CHALLENGES_OF_TRADITIONAL_BRASS_INDUSTRY_OF_PILIMATALAWA_SRI_LANKA

Aurionpro. (2019). Customer experience strategies - Customer Convenience. Retrieved March 5, 2019, from http;//www.aurionpro.com

CGG. (2019). Efficiency. Retrieved February 10, 2019, from http;//sites.google.com

Content Cordia New 14 pt. (2019). Public Relation. Retrieved March 2, 2019, from http;//www.stou.ac.th

Danish, R. Q., Humayon, A. A., Lqbal, H. J., & Raza, S. (2018). The Impact of Service Quality and Service Value on Customer Satisfaction Through Customer Bonding; Evidence from Telecommunication Sector. Article (PDF. Available). Retrieved February 23, 2019, from http;//www.researchgate.net/publication/322918402_The_Impact_of_Service_Qualit

_and_Service_Value_on_Customer_Satisfaction_through_Customer_bonding_Evidence_from_telecommunication_Sector

Dariusz. K. (2014). Modernization of Agriculture vs Sustainable Agriculture. Rzeszow University of Technology, Faculty of Management, Rzeszow, Poland.

Drucker, P. F. (1954). The Practice of Management. Harper Business: Reissue edition.

Endo, G. (2014). How Convenience stores have changed retail and distribution in Thailand? : A comparative business history of 7- Eleven stores in Japan and Thailand. Japanese Studies Journal, 31(4), 87-106.

Follett, M. P. (1933). Participate management. Retrieved March 2, 2019, from http;//adisony. blogspot.com

Huse, E. F. (1979). The Modern Manager. New York: West Publishing Company.

Kambiz, H., Hanzaee, F. T., & Farsani. (2019). The effect of brand image and perceive public relation on customer loyalty. World Applied Sciences Journal. Retrieved March 9, 2019, from http;//www.researchgate.net

Morozan. (2019). The role of public relations in the contemporary society. Retrieved March 7, 2019, from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1287562

Thompson, J. (1960). System Theory. Retrieved March 2, 2019, from http://adisony.blogspot.com

Wanstrom, C., Medbo, L. (2009). The Impact of Materials Feeding Design on Assembly Process Performance. Journal of Manufacturing Technology Management, 20(1), 30-51.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-25