มาตรการทางกฎหมายการแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้เอาประกันภัยระหว่างบริษัทผู้รับประกันภัย

ผู้แต่ง

  • อรอนงค์ ประจักษ์ศิลป์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คำสำคัญ:

การแลกเปลี่ยนข้อมูล, ผู้เอาประกันภัย, บริษัทผู้รับประกันภัย

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัญหาการแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้เอาประกันระหว่างผู้รับประกันภัย ประเทศไทยไม่ได้มีมาตรการหรือกฎหมายรองรับให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้เอาประกันภัย การแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้เอาประกันภัยระหว่างผู้รับประกันจึงไม่สามารถทำได้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลจะทำให้ผู้รับประกันภัยสามารถรู้ข้อมูลเบื้องต้นของผู้เอาประกันภัยได้ และนำมาประกอบการตัดสินใจที่จะเข้ารับทำประกันภัย โดยนอกจากนี้ยังมีขอบเขตการจัดเก็บข้อมูลของผู้เอาประกันซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ การเก็บข้อมูลของผู้เอาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยอีกด้วย ผู้วิจัยจึงเห็นควรกำหนดมาตรการหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้เอาประกันภัยโดยให้สำนักงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นองค์กรที่จะดูแลการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้อาประกันภัย ผลของการศึกษากฎหมายของประเทศอังกฤษมีการวางหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่ดูแลด้านประกันภัยและยังมีหลักเกณฑ์ที่กำหนดถึงการควบคุมธุรกิจประกันภัยว่าต้องจัดเก็บข้อมูลของผู้เอาประกันภัยและยังมีแผนพัฒนาการประกันภัย มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย (IAIS Insurance Core Principles : ICPs) ที่มีหลักเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่ชัดเจน

References

กิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร. (2538). มาตการทางอาญาในการคุ้มครองข้อมูลข่าวสาร (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จิรารัตน์ วรวัฒน์ธำรง. (2548). การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

นายธีวรา สุมาวงศ์. (2556). การปรับโครงสร้างการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจการเงินในอังกฤษ. สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2564, จาก https://www.dailynews.co.th/article/195370/

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.). (2559). คู่มือปฏิบัติงานสำหรับนายหน้าประกันชีวิต. สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2564, จาก https://www.oic.or.th/en/ consumer/คู่มือปฏิบัติงานสำหรับนายหน้าประกันชีวิต

อรรถพล อรรถวรเดช. (2558). การศึกษาหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อพัฒนากฎหมายประกันภัยของไทย (รายงานวิจัย). สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-28