พุทธธรรมสร้างภูมิคุ้มกันโควิดผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting

ผู้แต่ง

  • พระสุภกิจ สุปญฺโญ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์

คำสำคัญ:

พุทธธรรม, ภูมิคุมกัน, โควิด19, แอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting

บทคัดย่อ

บทความนี้ มุ่งสะท้อนให้เห็นถึงหลักพุทธธรรมในการปรับสภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจของประชาชนในประเทศไทย ในขณะที่กำลังเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดและการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส (COVID-19) ด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตด้วยสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เกิดความสมดุลทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถเผชิญปัญหาได้อย่างมีสติและปัญญา สามารถสร้างความสุขในชีวิตระหว่างวันได้ ผู้เขียนได้นำเสนอแอฟพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting ซึ่งเป็นการประยุกต์การใช้งานในการประชุมติดต่อสื่อสาร มาเป็นช่องทางใหม่ในการเข้าถึงธรรมะมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาชีวิตในด้านปัญญาและเป็นช่องทางในการฝึกสติตามแนวสติปัฏฐาน 4 โดยผ่านการใช้ชีวิตประจำวัน (กาย) สภาพอารมณ์ (เวทนา) ความคิด (จิต) และความรู้สึกของตนเอง (ธรรม) ที่เป็นการปฏิบัติธรรมในยุควิถีใหม่ สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของคนที่ต้องการปรับสภาพและสร้างภูมิคุ้มกันจิตใจได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถจัดการชีวิตให้มีคุณภาพ และมีสุขภาพกาย สุขภาพใจ ที่ดีได้ สิ่งนี้ถือได้ว่าได้รับความนิยมในยุค New Normal

References

สุดา วงศ์สวัสดิ์. (2563). องค์ความรู้การดูแลสุขภาพใจในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 “ใจพร้อม ไม่ยอมป่วย”. นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.

ไทยรัฐออนไลน์.(2563). แก้ปัญหาด้วยสติและปัญญา. ค้นเมื่อ 15 มกราคม 2565, จาก https://www.thairath.co.th/news/politic/1957360

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2561). ทุกข์ให้เห็น สุขให้เป็น. กรุงเทพฯ: บุ๊คสไมล์.

สยามรัฐออนไลน์. (2564). เสพข่าว “COVID-19” อย่างมีสติ. ค้นเมื่อ 19 มกราคม 2565, จาก https://siamrath.co.th/n/142759

ปัญจวรา บุญสร้างสม. (2563). 3 ข้อดีของโควิด-19 จากพระไพศาล วิสาโล. ค้นเมื่อ 15 มกราคม 2565, จาก https://www.thaihealth.or.th/Content/51755-3 ข้อดีของโควิด-19 จากพระไพศาล วิสาโล.html

สยามรูมเมท.(2564). ปัญญา 3 ประการ ความหมาย และแนวทางปฏิบัติ. ค้นเมื่อ 22 มกราคม 2565, จาก https://siamroommate.com/ปัญญา3/

ประอรพิต กัษฐ์วัฒนา. (2563). "พระไพศาล วิสาโล" แนะ เมื่อในร้ายมีดี ในวิกฤตโควิด-19 ก็มี "โอกาสแห่งการสร้างสติ". ค้นเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://www.salika.co/2020/04/12/phra-paisarn-visalo-howto-fight-covid-for-buddhism/

นภาพัทธ์ งามบุษบงโสภิน และ มนตรี สิระโรจนานันท์. (2563). พุทธวิธีเพื่อการดูแลตนเองในสถานการณ์โควิด 19. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, 12(2),42-56.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-03-31