ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ ของผู้บริโภคเขตในกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • ฐิติรัตน์ มีเพิ่มพูนศรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
  • สุกัญญา หอมหวาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
  • ปิยะนุช เงินชูศรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
  • อภิศักดิ์ หนูชูไชย นักวิจัยอิสระ
  • พงษ์สฤษฎิ์ รอดเรืองเดช นักวิจัยอิสระ

คำสำคัญ:

ส่วนประสมทางการตลาด, แอปพลิเคชันออนไลน์, ผู้บริโภค

บทคัดย่อ

บทความจากงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อสินค้า
ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคเขตในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่านทาง แอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคเขตในกรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มตัวอย่าง 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดเพื่อสอบถามการซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภค
เขตในกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีค่าความเชื่อมมั่นเท่ากับ.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที่ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1) คะแนนค่าเฉลี่ยระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ ของผู้บริโภคเขตในกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ไม่แตกต่างกัน

References

ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์. (2556). ระเบียบวิธีวิจัย: หลักการและแนวคิด เทคนิค การเขียนรายงาน การวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท.

ธัญญพัสส์ เกตุประดิษฐ์. (2554). ปัจจัยที่อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ สินค้าทางอินเทอร์เน็ตของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ, 1(2), 21-39.

นพวรรณ มีสมบูรณ์. (2552). ปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านการทางการตลาดออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (การค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

วรัญญา โพธิ์ไพรทอง. (2556). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าออนไลน์ (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ศิริเพ็ญ มโนศิลปากร. (2551). ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์. (2546). การบริหารการตลาด ยุคใหม่. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.

สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง. (2563). จำนวนประชากร. ค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2565, จาก https://www.bora.dopa.go.th/

Duhe, C. H. (2007). New Media and Public Relations. New York: Peter Lang.

Kotler, P. (1997). Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control. (14th Global ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.

Kotler, P. (2011). Marketing Management: Analysis Planning Implementation and Control

(9th ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall International, Inc.

pptvhd36. (2565). เปิดสถิติใช้อินเทอร์เน็ตคนไทย ปี 2020 "ช้อปเก่ง โอนเก่ง". ค้นเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2565, จาก www.pptvhd36.com/news/สังคม/142614

Shiffman, L. G., & Leslie L. K. (1994). Consumer Behavior. (5th ed.). New Jersey: Prentice-Hall.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30