ปัจจัยอธิบายการเคลื่อนไหวของผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ในกลุ่มดัชนี SET50 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • กัลยานี ภาคอัต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ชยงการ ภมรมาศ ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • โยธิน ทวีกิติกุล สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คำสำคัญ:

ปัจจัยอธิบายการเคลื่อนไหวของผลตอบแทนของหลักทรัพย์, , บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มดัชนี SET50, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุปะสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มดัชนี SET50 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 2) วิเคราะห์ปัจจัยอธิบายการเคลื่อนไหวของผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มดัชนี SET50 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศึกษาจากประชากรคือ บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มดัชนี SET50 ที่มีข้อมูลครบถ้วนตามเงื่อนไขของการศึกษา จำนวน 22 บริษัท ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2563 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสมการถดถอยแบบอนุกรมเวลา

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มดัชนี SET50 มีค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ 0.90 ในขณะที่ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดประมาณร้อยละ 5.26 และ –0.48  และ 2) อัตราส่วนราคาต่อกำไร อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ขนาดของกิจการ และอัตราเงินเฟ้อ คือ ปัจจัยสำคัญที่อธิบายการเคลื่อนไหวของผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มดัชนี SET50 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

References

กัลยานี ภาคอัต, ชยงการ ภมรมาศ และ โยธิน ทวีกิติกุล. (2565). ปัจจัยเศรษฐกิจและการเงินในฐานะปัจจัยคาดการณ์ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มดัชนี sSET ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, วารสารรัชต์ภาคย์, 16(49), 146-163.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2565). รายงานประจำปี 2565. กรุงเทพฯ: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Banz, W. (1981). The Relationship between Return and Market Value of Common Stocks. Journal of Financial Economics, 9, 3-18.

Basu, S. (1977). Investment Performance of Common Stocks in Relation to their Price-Earnings Ratios: A Test of the Efficient Market Hypothesis. The Journal of Finance, 32, 663-682.

Basu, S. (1983). The Relationship between Earnings Yield, Market Value and Return for NYSE Common Stocks. Journal of Financial Economics, 12, 129-156.

Bintara, R., Renalita, P. and Tanjung, S. (2019). Analysis of Fundamental Factors on Stock Return. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 9(2), 49-64.

Chhajer, P., Mehta, V. and Gandhi, V. (2020). Factors Influencing Stock Returns: Evidence From National Stock Exchange, India, International Journal of Management, 11(5), 631-643.

Duy, N. and Phuoc, N., (2016). The Relationship between Firm Sizes and Stock Returns of Service Sector in Ho Chi Minh City Stock Exchange. Review of European Studies, 8(4), 210-219.

Fama, E. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. Journal of Finance, 25, 383-417.

Fama, E. and French, K. (1992). The Cross-Section of Expected Stock Returns. The Journal of Finance, 47(2), 427-465.

Fama, E. and French, K. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33, 3-56.

Goodman, D. and Peavy, J. (1985). The Risk Universal Nature of the P/E Effect. Journal of Portfolio Management, 11(4), 14-16.

Hou, K. and Dijk, M. (2019). Resurrecting the Size Effect: Firm Size, Profitability Shocks, and Expected Stock Returns. The Review of Financial Studies, 32(7), 2850-2889.

Iqmal, F. and Putra, I. (2020). Macroeconomic Factors and Influence on Stock Return That Impact the Corporate Values. International Journal of Finance & Banking Studies, 9(1). 68-75.

Issahaku, H., Ustarz, Y. and Domanban, P. (2013). Macroeconomic Variables and Stock Market Returns in Ghana: Any Causal Link?, Asian Economic and Financial Review, 3(8), 1044-1062.

Jones, C. (2004). Investment and Management. (9thed.). U.S.A.: John Wiley & Sons.

Khan, R., Gul, F., and Ali, E., (2017). Factors Influencing Stock Returns in Listed Firms of Karachi Stock Exchange, A Research Journal of Commerce, Economics, and Social Sciences, 11(2), 248-251.

Kothari, S., Shanken, J. and Sloan, R., (1995). Another Look at the Cross-Section of Expected Stock Returns. The Journal of Finance, 50(1), 185-224.

Lestari, H. and Usman, B. (2021). Factors Affecting Stock Return of Manufacturing Companies in Indonesia. Advances in Economics, Business and Management Research, 169, 112-118.

Ross, S. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360.

Sharpe, W. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. Journal of Finance, 19(3), 425-442.

Sugiyanto, S., Nugraha, N., Disman, D., and Waspada, I. (2020). The Effect of Fundamental Factors on Stock Return: An Empirical Study In Financial Institutions Listed on Indonesia’s Stock Exchange. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7(2), 5425-5434.

Sukesti, F., Ghozali, I., Fuad, F., Almasyhari, A., and Nurcahyono, N., (2021). Factors Affecting the Stock Price: The Role of Firm Performance. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(2), 165-173.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-03-31