ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและผลการดำเนินงานของกิจการ ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • ณรดา แก้วทรัพย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธุ์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คำสำคัญ:

การบริหารเงินทุนหมุนเวียน, การควบคุมภายใน, สมรรถนะด้านการเงินและบัญชี, ผลการดำเนินงาน, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและผลการดำเนินงานของกิจการ 2) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและผลการดำเนินงานของกิจการ และ 3) สร้างแบบจำลองของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและผลการดำเนินงานของกิจการ ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสาน ประชากรคือ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใช้ตัวอย่างขนาด 500 ตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง

ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยด้าน การควบคุมภายใน สมรรถนะทางการเงินและบัญชี  และการกำกับดูแลกิจการ ส่งผลและมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของกิจการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับ.05 ด้วยน้ำหนักอิทธิพลเท่ากับ 0.36 0.27 และ 0.21 ตามลำดับ 2) การควบคุมภายในสมรรถนะทางการเงินและบัญชีการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ส่งผลและมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของกิจการ ของกิจการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับ .05 ด้วยน้ำหนักอิทธิพลเท่ากับ 0.16 0.22 0.40  และ 0.27 ตามลำดับ และ 3) ได้แบบจำลองของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและผลการดำเนินงานของกิจการที่เหมาะสม  

References

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2555). Working Capital Management Policy. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์.

สุวรรณา เจนสวัสดิ์พงศ์. (2560). COSO 2013 กรอบแนวคิดระบบควบคุมภายในเพื่อประยุกต์ใช้กับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ. ค้นเมื่อ 21 กันยายน 2565, จาก https://op.mahidol.ac.th/ia/wp-content/uploads/2017/08/02COSO-2013_Suwanna_042017.pdf

Afrifa, G. A. (2016). Net Working Capital, Cash Flow and Performance of UK SMEs. Review of Accounting and Finance, 15(1), 21-44.

Ali, S., Rahman, A. U., & Obaid, Z. (2017). Can Working Capital Cycle or Cash Conversion Cycle be Factored in Economic Performance of Pakistani Corporate Firms?. The Journal of Humanities and Social Sciences, 25(1), 97-108.

Amarjit S. G., & Biger, N. (2012). The impact of corporate governance on working capital management efficiency of American manufacturing firms. Managerial Finance, 39(2), 116-132.

Bruwer, J. P., Coetzee, P. & Meiring, J. (2017). The empirical relationship between the managerial conduct and internal control activities in South African small, medium and micro enterprises. South African Journal of Economic and Management Sciences, 20(1), 1-19.

Enow, S. T., & Kamala, P. (2016). The accounts payable management practices of small, medium and micro enterprises in the Cape Metropolis, South Africa. Investment Management and Financial Innovations, 13(1),77-83.

Kabuye, F., Kato, J., Akugizibwe, I., & Bugambiro, N. (2019). Internal control systems, working capital management and financial performance of supermarkets. Cogent Business & Management, 6(1), 1-18.

Karadag, H. (2018). Cash, receivables and inventory management practices in small enterprises: their associations with financial performance and competitiveness. Small Enterprise Research, 25(1), 69–89.

Nzibonera, E., & Ninsiima, J. (2020). Internal Financial Controls and Working Capital Management in Public Universities in Uganda: A Case Study of Makerere University Kampala: International Journal of Business Administration, 11(3), 72-82.

Phornlaphatrachakorn, K. & Na-kalasindhu, K. (2020). Strategic Management Accounting and Firm Performance: Evidence from Finance Businesses in Thailand: The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(8), 309–321.

Rahman, M. M., Uddin, M. N., & Ibrahim, S. (2015). Measuring the Relationship Between Working Capital Management and Profitability: Empirical Evidence from Bangladesh. Journal of Accounting and Finance, 15(8), 120-132.

Tabang, J.J.T. (2020). The Relationship between Working Capital Management and Risk Management Among SMEs in the Philippines. Republic of the Philippines: Rizal Technological University.

Wichitsathian, S. (2020). Working capital management and its impacts on profitability: the case of small and medium food enterprises in Nakhon Ratchasima, Thailand. International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, 12(2),113-120.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-03-31