ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของวิชาชีพแพทย์

ผู้แต่ง

  • พิเชษฐ์ โสภาพงษ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
  • พรรณทิพย์ อย่างกลั่น คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • วัชธนพงศ์ ยอดราช คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คำสำคัญ:

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, เงินได้พึงประเมิน, วิชาชีพแพทย์

บทคัดย่อ

แพทย์เป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางในการประกอบอาชีพ เงินได้จากการประกอบอาชีพของแพทย์สามารถจำแนกเป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากรได้ 4 ประเภทได้แก่ 1) เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) คือเงินได้จากการจ้างแรงงาน 2) เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) คือเงินได้จากการรับทำงานให้ 3) เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(6) คือเงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ (การประกอบโรคศิลปะ) และ 4) เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) คือ เงินได้จากการประกอบธุรกิจการพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่งหรือการอื่น โดยขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ข้อกฎหมาย         คำพิพากษาฎีกา แนววินิจฉัยของกรมสรรพากร หรือสัญญาข้อตกลงในการจ้างงานเป็นต้น ซึ่งเงินได้ประเภทการจ้างแรงงาน และการรับทำงานให้จะหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีในอัตราเหมาได้เพียงร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 100,000 บาทเท่านั้นและยื่นแบบชำระภาษีปีละครั้ง ส่วนเงินได้จากวิชาชีพอิสระ(การประกอบโรคศิลปะ) และเงินได้จากการประกอบธุรกิจ (เปิดคลินิกหรือสถานพยาบาลรักษาผู้ป่วย) สามารถเลือกหักรายจ่ายได้
2 แบบ คือ 1) หักรายจ่ายแบบเหมาในอัตราร้อยละ 60 ไม่จำกัดจำนวนสูงสุด หรือ 2) หักรายจ่ายได้ตามจริงที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ รวมทั้งต้องยื่นแบบเพื่อชำระภาษีปีละ 2 ครั้งคือแบบชำระภาษีครึ่งปีและภาษีสิ้นปี

References

กรมสรรพากร. (2565). ประมวลรัษฎากร. ค้นเมื่อ 8 มีนาคม 2566, จาก https://www.rd.go.th/315.html

ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม. (2566). คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร. (พิมพ์ครั้งที่ 14). กรุงเทพฯ: พลสยาม พริ้นติ้ง.

พิเชษฐ์ โสภาพงษ์. (2560). ปัจจัยและแนวทางป้องกันหนีภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยนเรศวร.

วัชธนพงศ์ ยอดราช. (2565). การภาษีอากร 1. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ.

ศุภิสรา แย้มมณี. (2560). ภาระภาษีวิชาชีพแพทย์ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทย มาเลเซียและสิงคโปร์. (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-09-30