ผลกระทบของโครงสร้างเงินทุน และกำไรต่อหุ้นต่อมูลค่ากิจการ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • กฤษฎา สุวรรณานุรักษ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • กัลยานี ภาคอัต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คำสำคัญ:

โครงสร้างเงินทุน, กำไรต่อหุ้น, มูลค่ากิจการ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาโครงสร้างเงินทุน กำไรต่อหุ้น และมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2) วิเคราะห์ปัจจัยกำหนดโครงสร้างเงินทุน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) วิเคราะห์ผลกระทบของโครงสร้างเงินทุน และกำไรต่อหุ้นต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศึกษาจากประชากรคือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไขของการศึกษา จำนวน 140 บริษัท ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และใช้สมการถดถอยแบบ Fixed Effects เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัยพบว่า (1) โครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีหนี้สินรวมเฉลี่ยประมาณ 0.71 เท่า บริษัทใช้หนี้สินรวมสูงสุดและต่ำสุดประมาณ 2.90 เท่า และ 0.02 เท่าตามลำดับ มูลค่ากิจการมีค่าเฉลี่ยประมาณ 1.81 เท่า โดยมีค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดประมาณ 20.25 เท่า และ 0.18 เท่า ตามลำดับ (2) สภาพคล่อง อัตราส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม และความสามารถ
ในการทำกำไร เป็นปัจจัยกำหนดโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (3) โครงสร้างเงินทุน และขนาดของกิจการ ส่งผลกระทบทางบวกต่อมูลค่ากิจการ ในขณะที่อายุของกิจการส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนกำไรต่อหุ้นไม่มีผลกระทบต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

References

กัลยานี ภาคอัต, ชยงการ ภมรมาศ, และโยธิน ทวีกิติกุล. (2564). การใช้หนี้สินในโครงสร้างเงินทุนและมูลค่าธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, 11(4), 746-760.

ณัฐนันท์ สุรวัฒนา. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้นกับมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยบูรพา.

ธนวันต์ มุสิกกุล. (2560). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสัดส่วนหนี้สินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในประเทศไทย (การศึกษาค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย. (2562). ทฤษฎีโครงสร้างเงินทุน : จากเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการเงินและการจัดการเชิงกลยุทธ์. (พิมพ์ครั้งที่ 1). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สุภาวลัย วงศ์ใหญ่, เนตรดาว ชัยเขต และดวงกมล นีรพัฒนกุล. (2017). ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนกับมูลค่าบริษัท กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. KKBS วารสารบริหารธุรกิจและบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 1(3), 1–17.

วัฒนา ศักยชีวกิจ และกอบกูล จันทรโคลิกา. (2559). ปัจจัยกำหนดโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดอาเซียน. วารสารวิชาชีพบัญชี, 12(33), 52-52.

สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2548). การวิเคราะห์งบการเงิน, Financial Statement Analysis. ค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2565, จาก https://clrem-opac.sut.ac.th/BibDetail. aspx?bibno=96886&page=1&recordsNo=6&Back=Back

สุรีย์ เข็มทอง, และกัลยานี ภาคอัต. (2565). โครงสร้างเงินทุนและมูลค่าธุรกิจของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในตลาดหลักทรัพย์ไทย. วารสารรัชต์ภาคย์, 16(46), 446-464.

Abdurrakhman, A. (2015). Determinan Price to Book Value Perusahaan Manufaktur. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 2(02), 139-152.

Annisa, R., & Chabachib, M. (2017). Analisis Pengaruh Current Ratio (Cr), Debt to Equity Ratio (Der), Return on Assets (Roa) Terhadap Price to Book Value (Pbv), Dengan Dividend Payout Ratio Sebagai Variabel Intervening. Diponegoro Journal of Management, 6(1), 188-202.

Anup, C. & Cowdhury, S. P. (2010). Impact of capital structure on firm’s value: Evidence from Bangladesh. BEH - Business and Economic Horizons, 3(3), 111-122.

Asif, A., & Aziz, B. (2016). Impact of Capital Structure on Firm Value Creation-Evidence from the Cement Sector of Pakistan. International Journal of Research in Finance and Marketing, 6(6), 231-244.

Asmual, H. & Ibnu, S. (2019). Effects of Return on Asset, Debt to Asset Ratio, Current Ratio, Firm Size, and Dividend Payout Ratio on Firm Value. International Journal of Economics and Financial Issues, 9(5), 50-54.

Cheng, Y. S., Liu, Y. P. & Chien, C. Y. (2010). Capital structure and firm value in China: A panel threshold regression analysis. African Journal of Business Management, 4(12), 2500-2507.

Hirdinis, M. (2019). Capital Structure and Firm Size on Firm Value Modarated by Profitability. International Journal of Economics and Business Administration,7(1), 174-191.

Michael C. Jensen., & William H. Meckling. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior,Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.

Jensen, M. C. & William, H. M. (1998). Divisional performance measurement. Cambridge: Harvard University.

Joshua, A. (2005). The effect of capital structure on profitability: an empirical analysis of listed firms in Ghana. The Journal of Risk Finance, 6(5), 438-445.

Kontesa, M. (2015). Capital Structure, Profitability, And Firm Value. Whats New?. Research Journal of Finance and Accounting, 6(20), 185-192.

Modigliani, F. & Miller, H. M. (1958). The cost of capital, corporation finance, and the theory of investment. American Economic Review, 48, 261-297.

Modigliani, F. & Miller, H. M. (1963). Income taxes and the cost of capital: A correction. The American Economic Review, 53(3), 433-443.

Myers, S. C. (2001). Capital structure. Journal of Economic Perspectives, 15, 81–102.

Myers, S. C. & Majluf, N. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have Information that investors do not have.Journal of Financial Economics, 13, 187–221.

Nadya, M. & Isrochmani, M. (2017). The Effect of Financial Ratios on Firm Value in The Food And Beverage Sector of The Idx. Journal of Business And Management, 6(2), 214-226.

Nursetya, R. & Hidayati, L. (2020). How Does Firm Size and Capital Structure Affect Firm Value?. Journal of Management and Entrepreneurship Research,1(2), 67-76.

Panova, E.(2020).Determinants of capital structure in Russian small and medium manufacturing enterprises, Equilibrium.Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 15(2), 361-375.

Roanne, N. (2013). Capital Structure and Firm’s Financial Performance, An Empirical Analysis of the S&P500 (Master’s thesis). Universiteit Van Tilburg.

Serghiescua, L. & Videanb, V. (2014). Determinant Factors of Capital Structure of a Firm an Empirical Analysis Procedia Economics and Finance, 15, 1447-1457.

Simona, M. (2014). Capital structure and firm value, Empirical evidence from Romanian listed companies. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 4(1), 287–292.

Tiago, R.L. & Joao, F.C. (2013). Capital structure, Cash holdings and firm value: A study of Brazilian listed firms. Revista Contabilidade & Finance, 25(64), 46-59.

Zahra, B., Farhad, S. & Babak, J. (2013). Correlation between financial leverage and firm value in companies listed in the Tehran stock exchange: A case study. Research Journal of Finance and Accounting, 4(5), 39-40.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-09-30