การตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้แต่ง

  • Xiaopu Guo -
  • ชาญเดช เจริญวิริยะกุล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • วราพร ดำรงค์กูลสมบัติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

การตัดสินใจเลือก, สถาบันการศึกษา, ระดับบัณฑิตศึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ 2) การตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จำนวน 400 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยใช้สูตรการคำณวนของทาโร ยามาเน่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามใช้วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 265 คน อายุ 21-30 ปี จำนวน 204 คน สถานภาพโสด จำนวน 237 คน ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 277 ประกอบอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 155 คน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท จำนวน 279 คน และ 2) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความคิดเห็นของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ด้านบรรยากาศการเรียน และด้านปัจจัยในการเลือกสถานศึกษา ตามลำดับ

References

กำจร ตติยกวี. (2558). การประชุมระดับโลกว่าด้วยการศึกษา ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐ เกาหลี. กรุงเทพฯ:กลุ่มสารนิเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

ไกรสิงห์ สุดสงวน. (2560). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร. Veridian E-Journal. มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 10(1), 201-207.

ณัชชา สุวรรวงศ์. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสนใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2560. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.

ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน. (2557). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

ปฐมา อาแว และนิยาวาเฮร์ ไพบูลย์. (2562). การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีปีการศึกษา 2562. (รายงานวิจัย). กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี.

วิไลพรรณ ตาริชกุล และคณะ. (2559). การตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิตขอนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์, 2(1), 1-12.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (ม.ป.ป). ประวัติสวนสุนันทา. ค้นเมื่อ 30 ธันวาคม 2562, จาก https://ssru.ac.th/about_history-of-ssru.php

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (2562). สถิติจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน. ค้นเมื่อ 30 ธันวาคม 2562 จาก https://reg.ssru.ac.th/isqy12

Plunkett, W. R., & Attner, R. F. (1994). Introduction to Management. California: Wadsworth.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-09-30