ปัจจัยเชิงสาเหตุของกลยุทธ์การตลาดควอนตัมที่ส่งผลต่อสมรรถนะการตลาด ในภาคอุดมศึกษา

ผู้แต่ง

  • กรกฎ พุคยาภรณ์ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • วิชิต อู่อ้น บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คำสำคัญ:

ปัจจัยภายในองค์กร, กลยุทธ์การตลาดควอนตัม, สมรรถนะการตลาด

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การตลาดควอนตัมและสมรรถนะการตลาดในภาคอุดมศึกษา 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุของกลยุทธ์การตลาดควอนตัมส่งผลต่อสมรรถนะการตลาดในภาคอุดมศึกษา และ 3) เพื่อสร้างแบบจำลองของปัจจัยเชิงสาเหตุของกลยุทธ์การตลาดควอนตัมส่งผลต่อสมรรถนะการตลาดในภาคอุดมศึกษา

ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยเชิงสาเหตุด้านปัจจัยภายในองค์การ ด้านความต้องการของตลาด และการสื่อสารตราสินค้า ส่งผลต่อกลยุทธ์การตลาดควอนตัมและสมรรถนะการตลาด 2) อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุได้แก่ ปัจจัยภายในองค์การ ความต้องการของตลาด  การสื่อสารตราสินค้าของกลยุทธ์การตลาดควอนตัมส่งผลต่อสมรรถนะการตลาดที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 3) นำผลการศึกษามาสร้างแบบจำลองของปัจจัยเชิงสาเหตุ พัฒนาได้ตัวแบบจำลองกลยุทธ์การตลาดควอนตัมที่ส่งผลต่อสมรรถนะการตลาดว่า Quantum Marketing Strategy for Marketing Performance Model (หรือ QMSMP Model) ซึ่งสถานศึกษาประเภทอุดมศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความตระหนักถึงกระบวนการในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดควอนตัมภายใต้กรอบการทำงานใหม่สำหรับโลกแห่งอนาคต

References

อาภาภัทร บุญรอด. (2562). การตลาดยุคใหม่ และสังคมดิจิตัล. ค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2565, จาก https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/647231

Cammarno, A., Varriale, V., Michelino, F., and Caputo, M. (2022). Open and crowd-based platforms: Impact on organizational and market performance. Sustainability, 14(4), 2223.

Goyal, P., Saravanakumar, A.R., and Shinde, S.C. (2022). Impact of brand promotion on market performance. Journal of Positive School Psychology, 6(3), 7159-7172.

Hart, A. (2021). How quantum marketing drives success with Mastercard’s Raja Rajamannar. Retrieved November 15, 2022, from https://www.alistdaily.com/strategy/quantum-marketing-mastercards-raja-rajamannar/

Kotler, P. (2006). Marketing Management. (12th ed). New Jersey: Upper Saddle River

McCourt, M. (2022). Permanent private equity: Market performance and transactions. Journal of Financial Research, 45(2), 339-383.

Pjero, E., Vrontis, D., and Thrassou, A. (2020). Measuring marketing and brand communications performance: A developing European country perspective. Cambridge Scholars Publishing.

Rajamannar, R. (2021). The future of marketing is here: Quantum marketing. Retrieved November 15, 2022, from https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/voices/the-future-of-marketing-is-here-quantum-marketing/

Rajamannar, R., Kurnit, P., Lerman, D., Lindsey-Warren, T.M., Truss, M., and Timke, E. (2021). Author Meets Critics: Quantum Marketing: Mastering the New Marketing Mindset for Tomorrow's Consumers. Advertising & Society Quarterly, 22(2). 10.1353/asr.2021.0024.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-03-31