กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ: กรณีศึกษานายอานันท์ ปันยารชุน Download Download PDF