ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ: กรณีศึกษานายอานันท์ ปันยารชุน

ผู้แต่ง

  • สมเกียรติ นากระโทก สถาบันพระปกเกล้า

คำสำคัญ:

ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ, นายอานันท์ ปันยารชุน, ความเป็นผู้นำ

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชีวประวัตินายอานันท์ ปันยารชุน ในฐานะผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ (Wise Leadership) ตามแนวคิด The Six Abilities of Phronesis Leaders ของอิกูจิโร โนนากะ และฮิโรทากะ ทาเคะอุชิ        โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง เพื่อพัฒนาตัวแบบของการศึกษาผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติและพัฒนาเป็นคู่มือการเรียนการสอน (teaching notes) เรื่องภาวะผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทสังคมไทย 

ผลการศึกษาพบว่านายอานันท์ ปันยารชุน มีคุณลักษณะเป็นผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติทั้ง 6 ด้าน ได้แก่                          มีความสามารถในการคิดและตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดีแก่องค์กรและสังคม มีความสามารถเข้าใจสาระสำคัญของสถานการณ์ และสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงอย่างลึกซึ้งและรอบด้าน  มีความสามารถในการสร้างพื้นที่และความร่วมมือที่เอื้อให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความสามารถในการสื่อสารถึงสาระสำคัญของสถานการณ์และสิ่งต่าง ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจ มีความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้ และมีความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีปัญญาเชิงปฏิบัติ  นอกจากนี้ยังพบว่า                นายอานันท์ ปันยารชุน มีคุณลักษณะของความเป็นผู้นำ (The leader) ปรากฎในการวิจัยถึง 9 ลักษณะ ได้แก่การมีวิสัยทัศน์ (Vision) ความตรงไปตรงมา (Frankness) การทำงานโดยมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ (Result oriented) การกล้าตัดสินใจ (decisiveness) การประนีประนอม (Compromise) ความมีสปิริตแห่งการทำงานเป็นทีม (Team spirit) มีภาวะผู้นำ (Leadership) มีความโปร่งใส (Transparency) และมียุทธวิธี (Strategy) 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-07-12