กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับการเปิดเผยการควบคุมภายใน ของธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Download Download PDF