ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับการเปิดเผยการควบคุมภายใน ของธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • อาภรณ์ แกล้วทนงย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • พิมพิศา พรหมมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • ธนธรณ์ วิชัยดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • สุธาทิพย์ หนูสี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • ชรินรัตน์ โภคาเดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คำสำคัญ:

การกำกับดูแลกิจการ, การเปิดเผย, การควบคุมภายใน

บทคัดย่อ

               การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับการเปิดเผยการควบคุมภายในของธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานประจำปี และงบการเงิน ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562 จำนวน 11 ธนาคาร รวม 55 ข้อมูล โดยทำการศึกษาเป็นเวลา 5 ปี ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ทดถอยเชิงพหุคูณเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับการเปิดเผยการควบคุมภายในของธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยตัวแปรการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย ขนาดของคณะกรรมการ สัดส่วนของกรรมการอิสระ สัดส่วนของกรรมการเพศหญิง ผลการศึกษาพบว่าสัดส่วนของกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยการควบคุมภายในของธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของคณะกรรมการ และสัดส่วนกรรมการเพศหญิงกับการเปิดเผยการควบคุมภายใน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-07-12