กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ “กิเลส” ในพระสุตตันตปิฎก Download Download PDF