เปิดรับบทความตีพิมพ์สำหรับปี 2563

2019-04-05

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในเล่มที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) ผ่านทางระบบ Online Submission ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สามารถ download คู่มือการใช้งานระบบ Online Submission ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/184636