การตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

2020-07-13

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED) ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษของบทความที่ส่งเข้ามาพิจารณากับทางวารสาร โดยผู้เขียนต้องส่งหลักฐานการตรวจสอบภาษาของบทคัดย่อภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยมาพร้อมกับเอกสารประกอบการพิจารณาอื่น ๆ