การพัฒนาแบบประเมินตามสภาพจริงด้านทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

  • พลพรรธน์ บัวแก้ว
  • บัญชา ชลาภิรมย์, รองศาสตราจารย์ ดร.
  • สุธนะ ติงศภัทิย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Keywords: ประเมินตามสภาพจริง, ทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน, AN AUTHENTIC ASSESSMENT, BASIC MOVEMENT

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาแบบประเมินตามสภาพจริงด้านทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  เพื่อพัฒนาแบบประเมินการเคลื่อนไหวพื้นฐานโดยหาความตรงและความเที่ยงของแบบประเมิน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนประถมศึกษา ในการหาคุณภาพเครื่องมือ จำนวน 30 คน และนำไปใช้จริงกับจำนวนนักเรียน 120 คน โดยกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบประเมินตามสภาพจริงด้านทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน ประกอบด้วย การเดิน การวิ่ง การกระโดดสองขาพร้อมกัน การกลิ้งบอล การขว้าง การตีบอลด้วยมือ การเตะ การรับบอลสองมือระดับอก และการส่งบอลกระดอนพื้น และนำแบบประเมินไปประเมินค่าความตรง ความเที่ยง

ผลวิจัยพบว่า 1) แบบประเมินตามสภาพจริงด้านทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.95 2) แบบประเมินตามสภาพจริงด้านทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเที่ยงอยู่ในเกณฑ์สูง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ระหว่าง 0.765 – 0.865 3) การประเมินความเป็นปรนัยของแบบประเมิน 3.1) การประเมินระหว่างครูพลศึกษา 2 ท่าน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) อยู่ระหว่าง 0.948- 0.994 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 3.2) ความสอดคล้องกันระหว่างผู้ประเมิน มีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.891 - 0.987 ในทุกพฤติกรรมบ่งชี้  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

This research aimed to develop an authentic assessment in basic movement for elementary school students. This assessment was verified by validity and reliability. The try out samples were 30 and the samples of this study were 120. They were simple random selection. The research instrument was the authentic assessment in basic movement. It consisted of walking, running, jumping, rolling, throwing, striking, kicking, receiving and bouncing.

The findings were: 1)       The authentic assessment in basic movement for elementary school students was 0.95 in content validity. 2)         The authentic assessment in basic movement for elementary school students had high reliability. The alpha coefficient were between 0.765-0.865 3)     The evaluation of assessment’s objectivity. 3.1) The evaluation between 2 physical education teachers showed correlation coefficient between 0.948-0.994 significantly at .05 level. 3.2) The congruence between assessors were between 0.891-0.987 in all behavior indicator significantly at .05 level.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

พลพรรธน์ บัวแก้ว

หน่วยงานสังกัด โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

สุธนะ ติงศภัทิย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

อาจารย์ประจำสาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชา หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published
2018-01-30
How to Cite
บัวแก้วพ., ชลาภิรมย์บ., & ติงศภัทิย์ส. (2018). การพัฒนาแบบประเมินตามสภาพจริงด้านทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา. An Online Journal of Education, 12(3), 35-50. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/110584