การประเมินความต้องการจำเป็นในการจัดการชั้นเรียนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ของนิสิตนักศึกษาครู

  • เชี่ยวเวทย์ เจริญพร
  • วรรณี แกมเกตุ, รศ.ดร.
Keywords: NEED ASSESSMENT, DIFFERENTIATED CLASSROOM MANAGEMENT, PRESERVICE TEACHERS

Abstract

The objectives of this research were 1) to analyze the knowledge and the understanding of preservice teachers’ differentiated classroom management, 2) to prioritize needs of preservice teachers’ differentiated classroom management. The participants were 724 preservice teachers. Research instruments employed to collect the quantitative data included a questionnaire of preservice teachers’ differentiated classroom management by researcher. Quantitative data was analyzed using percentage and modified priority needs index (PNImodified)

The research findings were as follows; 1) the mean scores of the knowledge and the understanding of preservice teachers university A was at 4.93 (54.80%), standard deviation was at 1.82, while the mean scores of knowledge, understanding of preservice teachers university B was at 3.69 (41.00%), standard deviation was at 1.75 2) the preservice teachers are lack of the knowledge of dimension on making instruments and student assessment decision including how to assign worksheet in differentiated classroom. Moreover, the preservice teachers should know the students’ background knowledge so that they can prepare the lesson plan before teaching.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

นิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา   

คณะครุศาสตร์ จุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัย

วรรณี แกมเกตุ, รศ.ดร.

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published
2018-08-22
How to Cite
เจริญพรเ., & แกมเกตุว. (2018). การประเมินความต้องการจำเป็นในการจัดการชั้นเรียนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ของนิสิตนักศึกษาครู. An Online Journal of Education, 12(3), 173-184. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/141721

Most read articles by the same author(s)

> >>