ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้เวลาว่างของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF LEISURE TIME USE AMONG LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS TO DEVELOP LIFE SKILLS

  • พัชราภรณ์ ทัพมาลี
  • จรูญศรี มาดิลกโกวิท, รองศาสตราจารย์ ดร.
Keywords: LIFE SKILLS, LEISURE TIME, EFFICIENCY, LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Abstract

Abstract

This research is a quantity research. The objective of this research is to analyze factors which have effects on the efficiency of leisure time use among lower secondary school students to develop life skills. Questionnaires were used to collect data from lower secondary school students in Bangkok metropolitan administration schools, academic year 2558, in total of 397. The collected data were analyzed by multiple regression analysis and SPSS program.

The finding revealed that there are 5 variables which correlated to the efficiency of leisure time use among lower secondary school students to develop life skills at the 0.05 level of significance. The parent’s education level was the variable which correlated to the efficiency of leisure time use among lower secondary school students to develop life skills the most, follow with age, gender, family income and GPA in respectively.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

พัชราภรณ์ ทัพมาลี

นิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จรูญศรี มาดิลกโกวิท, รองศาสตราจารย์ ดร.

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published
2018-12-20
How to Cite
ทัพมาลีพ., & มาดิลกโกวิทจ. (2018). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้เวลาว่างของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF LEISURE TIME USE AMONG LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS TO DEVELOP LIFE SKILLS. An Online Journal of Education, 11(4), 531-541. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161228