Return to Article Details ผลของการใช้โปรแกรมการเรียนรายบุคคลบนฐานการจัดการเรียนการสอนแบบรู้จริงที่มีต่อทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 EFFECTS OF INDIVIDUAL STUDY PROGRAM BASED ON MASTERY LEARNING ON MAIN IDEA READING SKILL OF SIXTH GRADE STUDENTS Download Download PDF