การศึกษาการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร A Study of Teacher Management of Tutoring Schools in Bangkok

  • รัตติพร พิทยะภัทร์
  • ปิยพงษ์ สุเมตติกุล, อาจารย์ ดร.
Keywords: STUDY, TEACHER MANAGEMENT, TUTORING SCHOOLS

Abstract

Abstract                                                              

This study was conducted using a descriptive research method with the aim to study the present state, the desirable state and modified priority need index of teacher management of tutoring schools    in Bangkok as perceived by 226 teachers in the tutoring schools, Bangkok. The research instrument used in this study was rating scale questionnaire development based on the theoretical framework of Castetter and  Young. Data were analyzed using the computer program. Data were analyzed using Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation and PNI Modified.

The results show that the desirable state of teacher management of tutoring schools in Bangkok of each aspect investigated was pursued at a highest level by sorting needs with a PNI modified index. They were 1) Compensation and Benefits 2) Appraisal 3) Planning 4) Continuity 5) Information  6) Development 7) Selection 8) Security and Bargaining  9) Induction and 10) Recruitment

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

รัตติพร พิทยะภัทร์

นิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา  

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปิยพงษ์ สุเมตติกุล, อาจารย์ ดร.

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา  

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published
2018-12-20
How to Cite
พิทยะภัทร์ร., & สุเมตติกุลป. (2018). การศึกษาการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร A Study of Teacher Management of Tutoring Schools in Bangkok. An Online Journal of Education, 11(4), 847-861. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161430