ผลการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบคิดค้นการเคลื่อนไหวตามแนวคิดของรูดอล์ฟ ลาบานที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

  • นริศ เฉาะกระโทก
  • สุธนะ ติงศภัทิย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบคิดค้นการเคลื่อนไหวตามแนวคิดของรูดอล์ฟ ลาบานและเพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบคิดค้นการเคลื่อนไหวตามแนวคิดของรูดอล์ฟ ลาบานกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชายและหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 60 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มควบคุมจำนวน 30 คน กลุ่มทดลองจำนวน 30 คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ดำเนินทดลองระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 55 นาที และทำการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเลี้ยงลูกบาสเกตบอล จากการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ โดยผลทดสอบมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

กลุ่มทดลองที่ได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบคิดค้นการเคลื่อนไหว มีค่าคะแนนความสามารถในการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลแตกต่างจากกลุ่มควบคุมที่เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัยแสดงว่าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบคิดค้นการเคลื่อนไหวสามารถพัฒนาความสามารถในการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลสำหรับนักเรียนชายและหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

นริศ เฉาะกระโทก

หน่วยงานสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

ที่อยู่ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร  10150

สุธนะ ติงศภัทิย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published
2019-01-04
How to Cite
เฉาะกระโทกน., & ติงศภัทิย์ส. (2019). ผลการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบคิดค้นการเคลื่อนไหวตามแนวคิดของรูดอล์ฟ ลาบานที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น. An Online Journal of Education, 13(1), 455-469. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/164885