การประเมินความต้องการจำเป็นของการพัฒนาครูโรงเรียนสุนันทาวิทยา ตามแนวคิดความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอนและเทคโนโลยี

  • สุรัสวดี ควรหา สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สุกัญญา แช่มช้อย
Keywords: TEACHER DEVELOPMENT, TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE, NEED ASSESSMENT

Abstract

การวิจัยนี้ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นของการพัฒนาครูโรงเรียนสุนันทาวิทยา ตามแนวคิดความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอนและเทคโนโลยี ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ครูโรงเรียนสุนันทาวิทยาระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 30 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาครูโรงเรียนสุนันทาวิทยา ตามแนวคิดความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอนและเทคโนโลยี สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และวิเคราะห์ค่าดัชนีความต้องการจำเป็น (PNImodified) โดยใช้สูตร Modified Priority Needs Index (PNImodified)

ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการจำเป็นของการพัฒนาครูโรงเรียนสุนันทาวิทยา ตามแนวคิดความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอนและเทคโนโลยี ลำดับความต้องการจำเป็นสูงสุด ได้แก่ อันดับที่ 1 ความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอนและเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPACK) (PNImodified = 0.472) อันดับที่ 2 ความรู้เทคโนโลยีผสานวิธีสอน (Technological Pedagogical Knowledge: TPK)  (PNImodified = 0.431) และอันดับที่ 3 ความรู้เทคโนโลยีผสานความรู้เนื้อหา (Technological Content Knowledge: TCK) (PNImodified = 0.429)

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

สุรัสวดี ควรหา, สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุกัญญา แช่มช้อย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published
2019-07-19
How to Cite
ควรหาส., & แช่มช้อยส. (2019). การประเมินความต้องการจำเป็นของการพัฒนาครูโรงเรียนสุนันทาวิทยา ตามแนวคิดความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอนและเทคโนโลยี. An Online Journal of Education, 14(2), OJED1402001 (13 pages). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/183266