ความต้องการในการพัฒนาครูโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ ตามแนวคิดภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์

  • สุทัตตา พงษ์ศิริพัฒน์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สุกัญญา แช่มช้อย
Keywords: CREATIVE LEADERSHIP, VISION, FLEXIBILITY, PROBLEM SOLVING ABILITY

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาครูโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ตามแนวคิดภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้กรอบแนวคิดภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงบรรยาย การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษากรณีโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น (PNImodified)


ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนาครูโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ตามแนวคิดภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ ในภาพรวมพบว่าสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง (M = 2.676) และสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.730) โดยด้านที่มีลำดับความต้องการจำเป็นสูงสุด คือ ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา รองลงมา คือ ด้านความยืดหยุ่น และด้านวิสัยทัศน์ ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้นั้น สามารถนำไปพัฒนาครูโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ เพื่อให้ครูเกิดการพัฒนาในด้านภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสม และจะสามารถนำไปพัฒนานักเรียนต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

สุทัตตา พงษ์ศิริพัฒน์, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุกัญญา แช่มช้อย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published
2019-08-06
How to Cite
พงษ์ศิริพัฒน์ส., & แช่มช้อยส. (2019). ความต้องการในการพัฒนาครูโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ ตามแนวคิดภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์. An Online Journal of Education, 14(2), OJED1402003 (12 pages). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/183353

Most read articles by the same author(s)

> >>