การนำเสนอกรอบแนวคิดบทบาทครูในการส่งเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจของเด็กวัยอนุบาล

  • อภิพร เป็งปิง Chulalongkorn University
  • ศศิลักษณ์ ขยันกิจ
Keywords: TEACHERS’ ROLE, RESILIENCE, PRESCHOOLERS

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ นำเสนอกรอบแนวคิด เรื่อง บทบาทครูในการส่งเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจของเด็กวัยอนุบาล ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการศึกษาเอกสาร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์ (IOC) จำนวน 3 ชุด ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ประเมินความตรงเชิงเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง และค่าความเชื่อมั่น

ผลการวิจัย พบว่า กรอบแนวคิด เรื่อง บทบาทครูในการส่งเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจของเด็กวัยอนุบาล ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบรอง ได้แก่ การเป็นตัวแบบ ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน และ การจัดการชั้นเรียน และ 2) การจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบรอง ได้แก่ การสอนทักษะทางสังคม การให้การสนับสนุนการเรียนรู้ และการส่งเสริมการเล่น ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์ รายฉบับที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.96, 0.98, และ 0.93 ตามลำดับ และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม มีค่าเท่ากับ 0.898

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

อภิพร เป็งปิง, Chulalongkorn University

นิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศิลักษณ์ ขยันกิจ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

นฤมล เนียมหอม. (2555). แนวการศึกษาชุดวิชาหลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา. กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

พิริยา ยังรอต. (2558). ประสบการณ์ด้านจิตใจในการฟื้นพลังของเยาวชนที่ไม่กระทําผิดซ้ํา. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร

วรรณี แกมเกตุ. (2555). วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สมพงษ์ จิตระดับ. (2560, 6 มกราคม). เด็กไทยวันนี้ นักวิชาการจุฬาฯ แฉสถานการณ์เด็กไทยมีปัจจัยเสี่ยง 10 ด้าน ‘ความรุนแรง แม่วัยใส ยาเสพติด’. มติชน.

สมพร อินทร์แก้ว และคณะ. (2552). เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี พลังสุขภาพจิต RQ: Resilience Quotient. นนทบุรี: ดีน่าดู.

อาภรณ์ ใจเที่ยง. (2553). หลักการสอน (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์.

Bernard, B. (1993). Fostering resiliency in kids. Educational Leadership, 51(3), 44-48.

Bernard, B. (1995). Fostering resilience in children. Retrieved from ERIC database.

Gartrell, D., & Cairone, K. B. (2014). Fostering resilience teaching social-emotion skills. Young Children, 69(3), 92-93.

Gilligan, R. (2009). Adversity, resilience and young people: the protective value of positive school and spare time experiences. Children & Society, 14(1), 37-47.

Grothberg, H. E. (1995). A guide to promoting resilience in children: strengthening the human spirit. The Hague, Netherlands: Bernard Van Lee Foundation.

Miller-Lewis, L. R., Searle, A. K., Sawyer, M. G., Baghurst, P. A., & Hedley, D. (2013). Resource factors for mental health resilience in early childhood: an analysis with multiple methodologies. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 7(6), 1-23.

Nolan, A., Taket, A., & Stagnitti, K. (2014). Supporting resilience in early years classroom: the role of the teacher. Teacher and Teaching: theory and practice. 20(5), 595-608.

Nolan, A., Stagnitti, K., Taket, A., & Casey, S. (2015). Health and wellbeing in childhood. In S. Carvis & D. Pendergast (Eds.), Supporting resilience. Cambridge: Cambridge University Press.

Petty, K. (2014). Ten ways to foster resilience in young children-teaching kids to “bounce back”. Dimensions of Early Childhood, 42(3), 35-39.

Pizzolongo, P. J. & Hunter, A. (2011). I am safe and secure promoting resilience in young children. Young Children, 66(2), 67-69.

Sanders, J., Munford, R., & Liebenberg, L. (2016). The role of teachers in building resilience of at risk youth. International Journal of Educational Research, 80, 111-123.

Wyman, P. A., Cowen, E. L., Work, W. C., Hoyt-Meyers, L., Magnus, K. B., & Fagen, D. B. (1999). Caregiving and developmental factors differentiating young at-risk urban children showing resilient versus stress-affected outcomes: a replication and extension. Child Development, 70, 645-659.
Published
2019-08-06
How to Cite
เป็งปิงอ., & ขยันกิจศ. (2019). การนำเสนอกรอบแนวคิดบทบาทครูในการส่งเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจของเด็กวัยอนุบาล. An Online Journal of Education, 14(2), OJED1402005 (12 pages). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/184416

Most read articles by the same author(s)