การพัฒนากรอบแนวคิดการบริหารงานรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตามแนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม

  • ภัทราวจี ธีรกีรยุต
  • นันทรัตน์ เจริญกุล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดการบริหารงานรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตามแนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้การสังเคราะห์จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบศึกษาเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์ความถี่จากเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวน 8 ฉบับ

ผลการวิจัยพบว่า 1) กรอบแนวคิดการบริหารงานรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา  มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.1) การพัฒนาหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาทางการศึกษา  1.2) การประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต  1.3) การติดตามผลการรับรอง  และ 2) กรอบแนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม  มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 2.1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  2.2) การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  2.3) การมีส่วนร่วม   ในการรับผลประโยชน์  2.4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

นันทรัตน์ เจริญกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

References

ธงชัย สันติวงษ์. (2541). ทฤษฎีองค์การและการออกแบบ. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช.
ธนาภรณ์ เมทณีสดุดี. (2543). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีต่อการรับบริการสื่อวีดิทัศน์ : ศึกษาเฉพาะกรณี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม.
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา. (2546, 11 มิถุนายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 120 ตอนที่ 52 ก. หน้า 1 - 30.
มงคล จันทร์ส่อง. (2544). การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร.
ฤทัยรัตน์ ปัญญาสิม และดวงใจ ชนะสิทธิ์. (2560). การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 9(1), 299-313.
วัชระ สกุล ณ มรรคา. (2541). การศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
ศิริกุล จันทร์พุ่ม. (2543). ภาพฉายการบริหารการพยาบาลไทยสู่ศตวรรษที่ 21. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., (อัดสำเนา).
ศิริชัย กาญจนวาสี. (2547). ทฤษฎีการประเมิน พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2560). การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม : เทคนิควิธีและการนำไปสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2557). ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2557. (2557, 13 กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 123 ตอนที่ 66 ง. หน้า 117 - 120.
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2560). ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การจัดแบ่งส่วนงานภายใต้สำนักในสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พ.ศ.2560.
อัศนีย์ วัฒนศิลป์. (2551). การเปรียบเทียบการรับรองปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตเพื่อเข้าสู่วิชาชีพระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). สืบค้นจาก https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21128
เอกชัย กี่สุขพันธ์. (2554). การบริหาร : ทักษะและการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สุขภาพใจ.
Cohen, J.M. and Uphoff, N.T. (1977). Rural development participation : Concept and Measures For Project Design implementation and Evaluation. London : Rural Development Committee Center For International Studies Cornell University.
Newby, T. J., Stepich, D. A., Lehman, J. D., & Russell, J. D. (2000). Educational Technology for Teaching and Learning (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill/Prentice-Hall.
Published
2019-12-09
How to Cite
ธีรกีรยุตภ., & เจริญกุลน. (2019). การพัฒนากรอบแนวคิดการบริหารงานรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตามแนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม. An Online Journal of Education, 14(2), OJED1402032 (12 pages). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/184436

Most read articles by the same author(s)

> >>