ความต้องการจำเป็นของการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนวัดทรงธรรม ตามแนวคิดการเสริมสร้างต้นทุนชีวิต

  • พรชนก อารมณ์สุขโข
  • พงษ์ลิขิต เพชรผล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นในการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนวัดทรงธรรม  ตามแนวคิดการเสริมสร้างต้นทุนชีวิต โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงบรรยาย การศึกษาครั้งนี้เป็นกรณีศึกษาโรงเรียนวัดทรงธรรม กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารโรงเรียนวัดทรงธรรม จำนวน 2 คน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน จำนวน 2 คน ครูโรงเรียนวัดทรงธรรม จำนวน 88 คน และนักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรม จำนวน 330 คน รวมทั้งหมด 422 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น (PNImodified)

ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนวัดทรงธรรม ตามแนวคิดการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M= 3.91) และมาก (M = 4.49) ตามลำดับ โดยด้านที่มีลำดับความต้องการจำเป็นสูงสุด คือ ต้นทุนชีวิต ด้านพลังชุมชน ของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รองลงมา ได้แก่ ต้นทุนชีวิต ด้านพลังตัวตน ของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และต้นทุนชีวิต ด้านพลังครอบครัว ของงานกิจกรรมนักเรียน ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้นั้น สามารถนำไปพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวัดทรงธรรม เพื่อให้นักเรียนได้มีพัฒนาการของต้นทุนชีวิตทั้ง 5 ด้านอย่างเหมาะสมและเติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

พรชนก อารมณ์สุขโข

นิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พงษ์ลิขิต เพชรผล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published
2019-08-08
How to Cite
อารมณ์สุขโขพ., & เพชรผลพ. (2019). ความต้องการจำเป็นของการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนวัดทรงธรรม ตามแนวคิดการเสริมสร้างต้นทุนชีวิต. An Online Journal of Education, 14(2), OJED1402007 (11 pages). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/184685

Most read articles by the same author(s)