ความต้องการจำเป็นในการบริหารวิชาการตามแนวคิดการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับประถมศึกษา

  • กมลวรรณ เครือนิล kamolwan.kru@chitraladaschool.ac.th
  • ชญาพิมพ์ อุสาโห

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นในการบริหารวิชาการตามแนวคิดการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยใช้กรอบแนวคิดทักษะการแก้ปัญหาและการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา ใช้วิธีการวิจัยเชิงบรรยาย การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษากรณีโรงเรียนพญาไท เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น (PNImodified) ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารและครูโรงเรียนพญาไท จำนวน 69 คน

ผลการวิจัยพบว่า ด้านที่มีลำดับความต้องการจำเป็นสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร รองลงมา ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล ความต้องการจำเป็นในภาพรวม คือ 0.257 (PNImodified = 0.257) ทั้งนี้สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารวิชาการตามแนวคิดการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M = 3.797) และมากที่สุด (M = 4.777) ตามลำดับ โดยผลการวิจัยนี้ทำให้โรงเรียนพญาไททราบถึงความต้องการจำเป็นในการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านทักษะการแก้ปัญหา ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรง

การทำวิจัยครั้งต่อไปควรทำการศึกษาผลของการพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจากวิธีการแก้ปัญหาที่นักเรียนได้ปฏิบัติ และศึกษาผลของการจัดการศึกษาในชั้นเรียนที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-09-12
How to Cite
เครือนิลก., & อุสาโหช. (2019). ความต้องการจำเป็นในการบริหารวิชาการตามแนวคิดการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับประถมศึกษา. An Online Journal of Education, 14(2), OJED1402013 (12 pages). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/184693

Most read articles by the same author(s)

> >>