ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนวัดราชบพิธตามแนวคิดครูที่มีพลังอำนาจ

  • นันทพร จันทร์วิริยะกุล yingy.yuna@gmail.com
  • ธีรภัทร กุโลภาส

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนวัดราชบพิธตามแนวคิดครูที่มีพลังอำนาจ โดยใช้กรอบแนวคิดครูที่มีพลังอำนาจ ใช้วิธีการวิจัยเชิงบรรยาย การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษากรณีโรงเรียนวัดราชบพิธ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น (PNImodified) ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ จำนวน 81 คน

ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง (M= 3.424) และสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับ    มากที่สุด (M= 4.579) ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนวัดราชบพิธตามแนวคิดครูที่มีพลังอำนาจ  ความต้องการจำเป็นในภาพรวม คือ 0.337 (PNImodified = 0.337) โดยด้านที่มีลำดับความต้องการจำเป็นสูงสุด คือ ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง รองลงมา ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในการทำงาน และด้านความผูกพันต่อวิชาชีพครู ผลการวิจัยนี้ทำให้โรงเรียนวัดราชบพิธทราบถึงความต้องการจำเป็นในการส่งเสริมให้ครูมีพลังอำนาจ มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ครู อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความพึงพอใจที่สูงขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-09-13
How to Cite
จันทร์วิริยะกุลน., & กุโลภาสธ. (2019). ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนวัดราชบพิธตามแนวคิดครูที่มีพลังอำนาจ. An Online Journal of Education, 14(2), OJED1402017 (13 pages). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/184710

Most read articles by the same author(s)

> >>