การพัฒนากรอบแนวคิดการบริหารวิชาการตามแนวคิดทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ

  • ณัชชา ธนสมบูรณ์
  • ชญาพิมพ์ อุสาโห

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบแนวคิด 2 กรอบแนวคิด ประกอบด้วย 1) การบริหารวิชาการ 2) ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) โดยใช้การสังเคราะห์จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 ฉบับ การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบวิเคราะห์กรอบแนวคิดทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ และกรอบแนวคิดการบริหารวิชาการ วิเคราะห์เนื้อหาและความถี่จากแบบวิเคราะห์เอกสารกรอบแนวคิด

ผลการวิจัยพบว่า 1) กรอบแนวคิดการบริหารวิชาการ มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 1.2 การจัดประสบการณ์ 1.3 การจัดสภาพแวดล้อม สื่อและแหล่งเรียนรู้ 1.4 การประเมินพัฒนาการ ที่จะทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ โดย 2) กรอบแนวคิดทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) มี  5 องค์ประกอบ ได้แก่ 2.1 ความจำเพื่อใช้งาน เป็นความสามารถของเด็กในการจดจำ และนำไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมที่ผ่านมามีการประมวลผลและไปใช้งานต่อได้ 2.2 การยั้งคิดไตร่ตรอง เป็นความสามารถของเด็กในการยับยั้งชั่งใจต่อสิ่งที่มากระตุ้น 2.3 การยืดหยุ่นความคิด เป็นความสามารถของเด็กในการปรับเปลี่ยนความคิดไปตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป 2.4 การควบคุมอารมณ์ เป็นความสามารถของเด็กในการจัดการอารมณ์ 2.5 การวางแผน และจัดระบบดำเนินการ เป็นความสามารถของเด็กในการกำหนดเป้าหมาย จัดลำดับ วางแผนการทำงาน และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-09-13
How to Cite
ธนสมบูรณ์ณ., & อุสาโหช. (2019). การพัฒนากรอบแนวคิดการบริหารวิชาการตามแนวคิดทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ. An Online Journal of Education, 14(2), OJED1402015 (11 pages). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/184747

Most read articles by the same author(s)

> >>