การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของการบริหารผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอำนวยศิลป์ตามแนวคิดความร่วมมือในการทำงาน

  • วิจิตรา สีสด wichittra.meiji@gmail.com
  • สืบสกุล นรินทรางกูร ณ อยุธยา
Keywords: PERFORMANCE MANAGEMENT, COLLABORATIVE WORKING

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอำนวยศิลป์ ตามแนวคิดความร่วมมือในการทำงาน และ 2) วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของการบริหารผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอำนวยศิลป์ ตามแนวคิดความร่วมมือในการทำงาน ประชากร คือ ผู้บริหารและครูระดับประถมศึกษาโรงเรียนอำนวยศิลป์ จำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยประชากร (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และการวิเคราะห์ค่าดัชนีความต้องการจำเป็น (PNImodified)

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันของการบริหารผลการปฏิบัติงานของครู ตามแนวคิดความร่วมมือในการทำงาน อยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.42, σ = 0.911) และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารผลการปฏิบัติงานของครู ตามแนวคิดความร่วมมือในการทำงานอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.64, σ = 0.489) 2) ความต้องการจำเป็นในการบริหารผลการปฏิบัติงานของครู ตามแนวคิดความร่วมมือในการทำงานที่อยู่ในลำดับสูงสุด คือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน (PNImodified = 0.490) รองลงมา คือ การดำเนินการตามแผนผลการปฏิบัติงาน (PNImodified = 0.330) การติดตามผลการปฏิบัติงาน (PNImodified = 0.329) และการวางแผนผลการปฏิบัติงาน (PNImodified = 0.299)

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

วิจิตรา สีสด, wichittra.meiji@gmail.com

นิสิตมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

References

พจนา อาภานุรักษ์. (2556). บทบาทการส่งผ่านของความร่วมมือของครูในการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). สืบค้นจาก https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/ 43155

Armstrong, M. (2009). Armstrong's Handbook of Performance Management: An Evidence-Based Guide to Delivering High Performance (4th edition). United Kingdom: Kogan Page Publishers.

Dessler, G. (2013). A Framework for Human Resource Management. London: Pearson New International Edition.

Fisher,K., Rayner, S., & Belgard, W. (1995). Tips for teams: A ready reference for solving common team problems (1st edition). New York: McGraw-Hill.
Published
2019-09-13
How to Cite
สีสดว., & นรินทรางกูร ณ อยุธยาส. (2019). การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของการบริหารผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอำนวยศิลป์ตามแนวคิดความร่วมมือในการทำงาน. An Online Journal of Education, 14(2), OJED1402014 (11 pages). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/184881

Most read articles by the same author(s)

> >>