ความต้องการจำเป็นของการนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติของโรงเรียนกิ่งเพชรตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคลากร

  • ยุพดี เป้ามั่ง
  • พงษ์ลิขิต เพชรผล

Abstract

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติของโรงเรียนกิ่งเพชรตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคลากร 2) เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นของการนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติของโรงเรียนกิ่งเพชรตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคลากร ประชากร คือ โรงเรียนกิ่งเพชร ผู้ให้ข้อมูล คือ บุคลากร จำนวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติของโรงเรียนกิ่งเพชรตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคลากร วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นโดยดัชนีวัดความต้องการจำเป็น (PNI modified )

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันของการนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติของโรงเรียน    กิ่งเพชรตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคลากร อยู่ในระดับ ปานกลาง และสภาพที่พึงประสงค์ของการนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติของโรงเรียนกิ่งเพชรตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคลากร อยู่ในระดับ มาก และ 2) ความต้องการจำเป็นของการนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติของโรงเรียนกิ่งเพชรตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคลากร พบว่า ด้านที่มีความจำเป็นสูงสุด คือ ด้านการวางแผน (PNI modified = 0.29) รองลงมา คือ ด้านการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ (PNI modified = 0.28) และด้านที่มีความจำเป็นน้อยที่สุด คือ ด้านการประเมินผล (PNI modified =0.27) ตามลำดับ

 

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-10-15
How to Cite
เป้ามั่งย., & เพชรผลพ. (2019). ความต้องการจำเป็นของการนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติของโรงเรียนกิ่งเพชรตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคลากร. An Online Journal of Education, 14(2), OJED1402022 (9 pages). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/185190

Most read articles by the same author(s)