การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็นของการบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์ ตามแนวคิดการส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันของนักเรียน

  • บุณฑริกา อรัณยกานนท์ somboontarika@gmail.com
  • พงษ์ลิขิต เพชรผล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็นของ   การบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์ ตามแนวคิดการส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันของนักเรียน ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา และนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์  รวมจำนวนทั้งสิ้น 156 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าดัชนีความต้องการจำเป็นด้วยวิธี PNImodified และการจัดลำดับความต้องการจำเป็น          

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพที่พึงประสงค์มีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าสภาพปัจจุบันของการบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์ ตามแนวคิดการส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันของนักเรียน 2) ความต้องการจำเป็นในการบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์ ตามแนวคิดการส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันของนักเรียน พบว่างานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเรื่องการเรียน และงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนนอกเหนือจากการเรียน มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็นสูงสุด ผลของการวิจัยสามารถนำไปใช้ในการกำหนดแนวทางการพัฒนางานบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์ ตามแนวคิดการส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันของนักเรียนต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

บุณฑริกา อรัณยกานนท์, somboontarika@gmail.com

นิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

พงษ์ลิขิต เพชรผล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะ

Published
2019-08-08
How to Cite
อรัณยกานนท์บ., & เพชรผลพ. (2019). การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็นของการบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์ ตามแนวคิดการส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันของนักเรียน. An Online Journal of Education, 14(2), OJED1402008 (12 pages). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/185197

Most read articles by the same author(s)