ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง

  • พลพีระ วงศ์พรประทีป Chulalongkorn University
  • ธีรภัทร กุโลภาส

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง จำนวน 104 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยประชากร (gif.latex?\mu) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (gif.latex?\sigma)  และการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสำคัญของลำดับความต้องการจำเป็น (PNImodified)

ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันในการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (M = 3.24, SD = 0.49) สภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M = 4.22, SD = 0.54) ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังที่มีลำดับความต้องการจำเป็นสูงสุด คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (PNImodified = 0.32) รองลงมา คือ ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (PNImodified = 0.31) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (PNImodified = 0.30) และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (PNImodified = 0.29) ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

พลพีระ วงศ์พรประทีป, Chulalongkorn University

นิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธีรภัทร กุโลภาส

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชาการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published
2019-08-08
How to Cite
วงศ์พรประทีปพ., & กุโลภาสธ. (2019). ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง. An Online Journal of Education, 14(2), OJED1402006 (11 pages). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/185198

Most read articles by the same author(s)

> >>