แนวทางการบริหารการสื่อสารองค์การของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร

  • สุชาดา สุมน
  • นันทรัตน์ เจริญกุล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารการสื่อสารองค์การฯ 2) ศึกษาปัญหาในการบริหารการสื่อสารองค์การฯ และ 3) นำเสนอแนวทางการบริหารการสื่อสารองค์การฯ กรอบแนวคิดการวิจัย ได้แก่ 1) การสื่อสารภายในองค์การ และ 2) การบริหาร ประชากร คือ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. กรุงเทพมหานคร จำนวน 119 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และคณะกรรมการนักเรียน รวม 423 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามแบบมีคำถามปลายเปิด วิเคราะห์โดย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารการสื่อสารองค์การฯ ของผู้บริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M = 4.18, SD = 1.04) โดยด้านการประเมินผลมีการปฏิบัติมากที่สุด (M = 4.22, SD = 0.99) 2) ปัญหาในการบริหารการสื่อสารองค์การฯ ของผู้บริหารในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (M = 2.55, SD = 1.29) โดยด้านการวางแผนมีปัญหามากที่สุด (M = 3.07, SD = 1.28) และ 3) แนวทางการบริหารการสื่อสารองค์การฯ 3.1) การวางแผน ผู้บริหารควรจัดให้มีระบบการกลั่นกรองการใช้ภาษา มีช่องทางสื่อสารที่หลากหลายและเหมาะสม 3.2) การปฏิบัติ ผู้บริหารควรทำตารางและลำดับความสำคัญของกิจกรรมต่าง ๆ ให้ชัดเจน รวมถึงมีบุคลิกภาพที่เป็นกันเอง และ 3.3) การประเมินผล ผู้บริหารควรประเมินอย่างเป็นระบบ ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-10-15
How to Cite
สุมนส., & เจริญกุลน. (2019). แนวทางการบริหารการสื่อสารองค์การของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร. An Online Journal of Education, 14(2), OJED1402024 (12 pages). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/187376

Most read articles by the same author(s)

> >>