ความต้องการจำเป็นของการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยพณิชยการบางนา ตามหลักธรรมาภิบาล

  • กิตติ อนุวัฒน์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สืบสกุล นรินทรางกูร ณ อยุธยา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยายซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นของการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยพณิชยการบางนาตามหลักธรรมาภิบาล ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารวิทยาลัย จำนวน 5 คน ครู จำนวน 45 คน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จำนวน 5 คน  รวมจำนวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 55 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยพณิชยการบางนา ตามหลัก ธรรมาภิบาล วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า PNIModified ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจำเป็น

ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยพณิชยการบางนาตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (M= 3.69) และสภาพพึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.64) หากพิจารณาถึงค่าดัชนีความต้องการจำเป็นตามขอบข่ายของการบริหารงานบุคคล พบว่าด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งมีความจำเป็นสูงสุด (PNIModified = 0.311) รองลงมา คือด้านการวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง (PNIModified = 0.307)  ในขณะที่ด้านวินัยและการรักษาวินัย มีความต้องการจำเป็นน้อยที่สุด (PNIModified = 0.180)

Downloads

Download data is not yet available.

References

การบริหารบุคคลของวิทยาลัยพณิชยการบางนา. (2560). คู่มือการบริหารวิทยาลัยพณิชยการบางนา.
พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ประยูรการพิมพ์ จำกัด

จุตติมา ชำนาญเพชร. (2557). การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเขต 1. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชา
นโยบาย การจัดการและความเป็นนำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทิวากร แก้วมณี. (2559). ธรรมาภิบาล. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สยามปริทัศน์ จำกัด

นพพงษ์ บุญจิราดุล. (2557). โน้ตย่อบริหาร. (พิมพ์ครั้งที่ 5). นนทบุรี: บริษัทตีรณสาร จำกัด.

นัยนา เจริญผล. (2552). การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดข่อนแก่น. การค้นคว้าอิสระ. ครุศาสตรมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. (2543). การสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี. (2546). สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนจาก, [ออนไลน์]. สืบค้นจาก: https://www.sac.or.th/main/uploads
[17 มีนาคม 2562]

พยอม วงศ์สารศรี. (2540). การสรรหาและคัดเลือกและการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร. พิมพ์ครั้งที่ 4
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ไพฑูรย์ สิลารัตน์. (2553). ผู้นำเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ : กระบวนทัศน์ใหม่และผู้นำทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รัตนาภรณ์ บุตรเนียร. (2551). กลยุทธิ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและทนต่อความต้องการกรณีศึกษา AAA. การค้นคว้าด้วยตนเอง. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

วิทยาลัยพณิชยการบางนา. (2560). รายงานประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2560. วิทยาลัยพณิชยการบางนา.

วิเชียร วิทยอุดม. (2555). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธีระฟิล์ม
และไซเท็กซ์ จำกัด.

ศุภชัย ยาวะประภาษ. (2584). การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย: กระแสใหม่และสิ่งท้าทาย. พิมพ์ครั้งที่ 2
กรุงเทพฯ: บริษัทจุดทอง จำกัด.

ธงชัย สันติวงษ์. (2540). การสรรหา การคัดเลือก และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร.
กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักนายกรัฐมนตรี. (2555). ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร: สานักงานข้าราชการพลเรือน.

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สสอ. (2560). สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,
[ออนไลน์]. สืบค้นจาก: https://bpcd.vec.go.th [20 มีนาคม 2562]

อเนก วัดแย้ม. (2555). การบริหารทรัพยากรมนุษย์(Haman Resource Management). [ออนไลน์].
สืบค้นจาก: https://mpa2011.blogspot.com/2012/05/haman-resource-management.html

เอกชัย กี่สุขพันธ์. (2553). การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อมรา พงศาพิชญ์. (2546). ธรรมาภิบาลกับคอรัปชั่นในสังคมไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สานัก
พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Published
2019-12-20
How to Cite
อนุวัฒน์ก., & นรินทรางกูร ณ อยุธยาส. (2019). ความต้องการจำเป็นของการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยพณิชยการบางนา ตามหลักธรรมาภิบาล. An Online Journal of Education, 14(2), OJED1402038 (10 pages). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/187703

Most read articles by the same author(s)

> >>