ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานที่มีต่อทักษะการเขียนของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1

  • ลลิตา สาสนทาญาติ bangkok
  • ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Keywords: CONCENTRATED LANGUAGE ENCOUNTER APPROACH, ACTIVITY-BASED LEARNING, WRITING SKILLS

Abstract

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานที่มีต่อทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชวินิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 ห้อง ห้องละ 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ แบบทดสอบทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานจะมีทักษะการเขียนสูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานมีทักษะการเขียนแตกต่างกันกับนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

References

เสาวลักษณ์, รัตนวิชช์. ( 2550). การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา : กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาการรู้หนังสือเพื่อปวงชน: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโรตารีแห่งประเทศไทย

กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ

ชีวพันธ์, อัจฉรา. (2554). พัฒนาทักษะภาษา พัฒนาความคิด ด้วยกิจกรรมการเล่นประกอบการสอนภาษาไทย: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทิศนา, แขมมณี. (2560). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิจันทร์พร, ศศิธร. (2556). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐานโดยใช้แอพพลิเคชันเพื่อการศึกษาบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย.

วัฒนรังษี, ฐิติวรรณ. (2556). การจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา โดยใช้หนังสือประกอบการเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สุวิทย์, มูลคำ และอรทัย, มูลคำ. (2547). 19 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ: กรุงเทพฯ

อุ่นจิตติกุล, ทวีศักดิ์. (2558). คู่มือการเรียนการสอนภาษาไทยโดยวิธีแจกลูกและสะกดคำ: กรุงเทพฯ

Hood, Philip, & Tobutt, Kristina. (2015). Teaching languages in the primary school: Los Angeles : SAGE, 2015.

UNESCO. (2015). Literacy Rate. Retrieved from https://en.unesco.org/countries/thailand
Published
2019-12-26
How to Cite
สาสนทาญาติล., & ลัญฉวรรธนะกรฉ. (2019). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานที่มีต่อทักษะการเขียนของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1. An Online Journal of Education, 14(2), OJED1402041 (12 pages). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/190014