ความต้องการจำเป็นในการบริหารคนเก่งของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร

  • ภาคี เดชตรัยรัตน์
  • สืบสกุล นรินทรางกูร ณ อยุธยา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารคนเก่ง  2) เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นในการบริหารคนเก่งของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายงานการบริหารบุคคล  และข้าราชการครูที่มีวิทยะฐาณะครูชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3) ขึ้นไป จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร จำนวน 463 คน  โดยใช้เครื่องมือที่เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจำเป็น (PNImodified) ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพปัจจุบันของการบริหารคนเก่ง องค์ประกอบการพัฒนาคนเก่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือองค์ประกอบการรักษาคนเก่ง และลำดับที่ 3 คือการระบุคนเก่ง, 2. สภาพพึงประสงค์ของการบริหารคนเก่ง องค์ประกอบการรักษาคนเก่งมีค่าเฉลี่ย สูงสุด รองลงมาคือองค์ประกอบการพัฒนาคนเก่ง และลำดับที่ 3 คือการระบุคนเก่ง,  3. เมื่อวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการบริหารคนเก่ง พบว่า องค์ประกอบการจ่ายค่าตอบแทนและให้รางวัลคนเก่ง มีความต้องการจำเป็นอยู่ในลำดับที่ 1,  การกำหนดนโยบาย และ กลยุทธ์องค์การ อยู่ในลำดับรองลงมา และการรักษาคนเก่ง มีความต้องการจำเป็นอยู่ในลำดับที่ 3

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ภาคี เดชตรัยรัตน์

นิสิตปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สืบสกุล นรินทรางกูร ณ อยุธยา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published
2019-05-28
How to Cite
เดชตรัยรัตน์ภ., & นรินทรางกูร ณ อยุธยาส. (2019). ความต้องการจำเป็นในการบริหารคนเก่งของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร. An Online Journal of Education, 14(1), OJED1401003 (15 pages). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/191399