กรอบแนวคิดกระบวนการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านสะเต็มศึกษา

  • จิตรแก้ว พงษ์ไชย Preeyachot School 78 Prachautid Road. Takhli, Nakhonsawan 60140
  • เพ็ญวรา ชูประวัติ

Abstract

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากรอบแนวคิดกระบวนการพัฒนาชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2) พัฒนากรอบแนวคิดการดำเนินการของโรงเรียนในการจัดสะเต็มศึกษา โดยใช้การสังเคราะห์จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบศึกษาเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร โดยการวิเคราะห์เนื้อหา


ผลการวิจัยพบว่า 1. กรอบแนวคิดกระบวนการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนที่สำคัญ ดังนี้ 1) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกัน 2) วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 3) นำไปใช้และเสนอผลสะท้อนกลับ 4) ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน 5) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงาน 2. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินการของโรงเรียนในการจัดสะเต็มศึกษา ประกอบด้วยการดำเนินการ 5 ด้าน คือ 1) การออกแบบหลักสูตรสะเต็มศึกษา 2) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสะเต็มศึกษา 3) การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสะเต็มศึกษา 4) การจัดสรรและบริหารงบประมาณด้านสะเต็มศึกษา และ 5) การประชาสัมพันธ์และการสร้างความร่วมมือด้านสะเต็มศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-10-15
How to Cite
พงษ์ไชยจ., & ชูประวัติเ. (2019). กรอบแนวคิดกระบวนการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านสะเต็มศึกษา. An Online Journal of Education, 14(2), OJED1402019 (11 pages). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/192467

Most read articles by the same author(s)

> >>