ระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครูในโรงเรียนประถมศึกษา

  • มณีรัตน์ ปรางค์ทอง
  • สุกัญญา แช่มช้อย

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครูในโรงเรียนประถมศึกษา ผู้ให้ข้อมูลเป็นครู 338 คน ได้มาจากการสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการวิจัยพบว่าระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครูในโรงเรียนประถมศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( M = 4.50,  SD = 0.36) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (M = 4.54, SD = 0.55) รองลงมาคือ พฤติกรรมการคำนึงถึงผู้อื่น (M = 4.53, S.D. = 0.41) พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (M = 4.53, SD = 0.42) และ พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (M = 4.48, SD = 0.44) ตามลำดับ  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ พฤติกรรมความสำนึกในหน้าที่ (M = 4.41, SD = 0.41)

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

มณีรัตน์ ปรางค์ทอง

นิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุกัญญา แช่มช้อย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published
2019-06-14
How to Cite
ปรางค์ทองม., & แช่มช้อยส. (2019). ระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครูในโรงเรียนประถมศึกษา. An Online Journal of Education, 14(1), OJED1401004 (12 pages). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/194712