สาระการประพันธ์เพลงไทยตามแนวทาง ของพันโทเสนาะ หลวงสุนทร(ศิลปินแห่งชาติ)

  • สมนึก แสงอรุณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ณรุทธ์ สุทธจิตติ์
Keywords: THAI MUSIC COMPOSITION, SANOH LUANGSUNTORN, THAI MUSICAL FORM

Abstract

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสาระการประพันธ์เพลงไทยของ พันโทเสนาะ หลวงสุนทร โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีตีความแบบอุปนัย

            ผลการวิจัยพบว่า สาระการประพันธ์เพลงไทย ของพันโทเสนาะ หลวงสุนทร(ศิลปินแห่งชาติ) แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 1) ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการประพันธ์เพลงไทย ได้แก่ การประพันธ์เพลงไทยมีตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับสูง ทำให้เกิดผลงานเพลงใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ ผู้เรียนได้ความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในการประพันธ์เพลงไทยได้อย่างดีและถูกต้อง  2) ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านการอ่านและบันทึกโน้ตแบบดนตรีตะวันตก ด้านความรู้พื้นฐานดนตรีไทยที่เกี่ยวข้อง 3) แนวคิดและหลักการประพันธ์เพลงไทย มีดังนี้ การประดิษฐ์มือฆ้องอิสระ การประดิษฐ์ทางพื้น การประดิษฐ์ทางกรอหรือบังคับทาง การยึดลูกตก การประดิษฐ์ทางเปลี่ยน การยืดขยายตัดยุบ การยืดยุบพร้อมเปลี่ยนทาง การยืดทำนองเฉพาะลูกเท่าและลูกโยน การประดิษฐ์ลูกล้อลูกขัดและลูกเหลื่อม การประพันธ์เพลงในโครงสร้างหน้าทับสองไม้หรือหน้าทับทยอย ประพันธ์เพลงให้เป็นเพลงสำเนียงภาษาต่าง ๆ การใช้บันไดเสียงทางดนตรีไทยและการย้ายบันไดเสียง และการประพันธ์ทางเดี่ยว 4) การประเมินผล ได้แก่ ทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเรียน ประเมินผลระหว่างเรียน และประเมินผลหลังจากเรียนด้วยการประพันธ์เพลงใหม่

Downloads

Download data is not yet available.

References

จักรี มงคล. 25 พฤศจิกายน 2561. สัมภาษณ์.

จำเนียร ศรีไทยพันธุ์. (2535). เบื้องหลังการเรียนดนตรีไทย. ใน ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (บรรณาธิการ). สาระดนตรีศึกษา : จากแนวคิดสู่แนวปฏิบัติ. หน้า 169-175. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณรุทธ์ สุทธจิตต์. (2560). วิธีวิทยาการสอนดนตรี. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท พรรณีพริ้นติ้งเซ็นเตอร์ จำกัด.

นวลจันทร์ ศุภพัฒน์. 5 พฤศจิกายน 2561. สัมภาษณ์.

มนตรี ตราโมท. (2507). ศัพท์สังคีต. กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ.

สุดแดน สุขเกษม. 8 พฤศจิกายน 2561. สัมภาษณ์.

เสนาะ หลวงสุนทร. (2529). หลักการประพันธ์เพลงไทย. เอกสารคำสอนวิชาประพันธ์เพลงไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก.

เสนาะ หลวงสุนทร. 3 กุมภาพันธ์ 2560. สัมภาษณ์.

เสนาะ หลวงสุนทร. 23 มิถุนายน 2561. สัมภาษณ์

สงบศึก ธรรมวิหาร. (2534). แนวคิดและวิธีการของมนตรี ตราโมท ในการอนุรักษ์และถ่ายทอดดนตรีไทยและเพลงไทย. ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา ภาควิชาสารัตถะศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Tyler, R. W. (1949). Basic principles of curricolum and Instruction. Chicago:
University of Chicago.
Published
2019-12-26
How to Cite
แสงอรุณส., & สุทธจิตติ์ณ. (2019). สาระการประพันธ์เพลงไทยตามแนวทาง ของพันโทเสนาะ หลวงสุนทร(ศิลปินแห่งชาติ). An Online Journal of Education, 14(2), OJED1402051 (12 pages). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/195138