การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูวิทยาศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7

  • อิสราภรณ์ ประสมสัตย์
  • บุณฑริกา บูลภักดิ์

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูวิทยาศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มโรงเรียนที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จำนวน 18 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลคือ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ จำนวน 108 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย แจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมความต้องการการนิเทศการสอนของครูวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย3.91 โดยด้านที่มีความต้องการการนิเทศการสอนมากที่สุดคือ ด้านหลักสูตร และด้านกิจกรรมการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.93  เท่ากัน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 1) ด้านหลักสูตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การจัดทำวัสดุหลักสูตร เช่น เอกสารประกอบการสอนวิทยาศาสตร์และคู่มือครู มีค่าเฉลี่ย 4.04 อยู่ในระดับมาก 2) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การฝึกให้นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การสังเกต การจำแนกประเภท การวัด การตั้งสมมติฐาน การพยากรณ์ ฯลฯ มีค่าเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับมาก 3) ด้านสื่อการเรียนการสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การใช้แหล่งการเรียนรู้ในบริเวณโรงเรียนและชุมชนในการจัดการเรียนการสอน เช่น การสำรวจระบบนิเวศ การสำรวจพืช สัตว์ในบริเวณโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีค่าเฉลี่ย 3.93 อยู่ในระดับมาก 4) ด้านการวัดและประเมินผล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การเลือกใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 3.94 อยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

อิสราภรณ์ ประสมสัตย์

นิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บุณฑริกา บูลภักดิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published
2019-06-28
How to Cite
ประสมสัตย์อ., & บูลภักดิ์บ. (2019). การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูวิทยาศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7. An Online Journal of Education, 14(1), OJED1401007 (12 pages). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/200581