การบริหารงานสภานักเรียน ตามแนวคิดความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา

  • คเชนเทพ จันทรวงศ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ธีรภัทร กุโลภาส Faculty of Education, Chulalongkorn University
Keywords: STUDENT COUNCIL MANAGEMENT, SECONDARY SCHOOL, DEMOCRATIC CITIZENSHIP

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารงานสภานักเรียนตามแนวคิดความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนงาน/ โครงการ/ รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน และเอกสารประกอบการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน จำนวน 12 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น
48 รายการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสารแนวทางการบริหารงานสภานักเรียนตามแนวคิดความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา และแบบวิเคราะห์เอกสารกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานสภานักเรียนตามแนวคิดความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Planning), ขั้นตอนที่ 2 การนำแผนสู่การปฏิบัติ (Implementation) และขั้นตอนที่ 3 การประเมินผล (Evaluation) ซึ่งการบริหารงานสภานักเรียนแบ่งกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคารวธรรม (Respect for Individuals), ด้านสามัคคีธรรม (Sharing, Participating, and Co-operating) และด้านปัญญาธรรม (Faith in the Method of Intelligence)

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมวิชาการ. (2538). แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา.

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล. (2555). การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (Civic Education). กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.

ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์. (2553). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ดี.

วรากรณ์ สามโกเศศ. (2554, ฉบับวันที่ 3 มี.ค. 2554). การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง. มติชน.

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (2553). รำลึกคุณูปการ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี. กรุงเทพมหานคร: สันติศิริการพิมพ์.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2558). คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมสภานักเรียน. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์พระพุทธศาสนา.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2559). คู่มือการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2560. (เอกสารลำดับที่ 1/2559).

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2560ก). การประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2560. (หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04189/ว500 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560).

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2560ข). เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน. ในเอกสารประกอบการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560.

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ. (2560). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2560). งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับชาติ. จาก https://art67.sillapa.net/sm-nation/

อมร รักษาสัตย์. (2543). ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน: คู่มือการเรียนการสอน การเผยแพร่และการมีส่วนร่วม สำหรับครู อาจารย์ และผู้นำชุมชน. กรุงเทพมหานคร: การันต์การพิมพ์.

เอนก เหล่าธรรมทัศน์. (2554). การเมืองภาคพลเมือง (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า.

Deming, W. E. (1986). Out of the Crisis. MIT Center for Advanced Engineering Study.

Dewey, J. (1967). Democracy and Education. New York: Macmillan.

Gulick, L. and Lyndall, U. (1973). The Science of Administration. New York.

Weber, M. (1947). The Theory of Social and Economic Organizations (Archibald Martin Henderson and Talcott Parsons, Trans.). New York: Free Press.
Published
2019-11-04
How to Cite
จันทรวงศ์ค., & กุโลภาสธ. (2019). การบริหารงานสภานักเรียน ตามแนวคิดความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา. An Online Journal of Education, 14(2), OJED1402028 (12 pages). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/201227