แนวปฏิบัติที่ดีเลิศในการจัดห้องสมุดสำหรับเด็ก: ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ห้วยขวาง

  • พิมพ์ชนก โชติเจริญพงษ์ Chulalongkorn University
  • วรวรรณ เหมชะญาติ
Keywords: CHILDERN’S LIBRARIES, PUBLIC LIBRARY, BEST PRACTICE

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีเลิศในการจัดห้องสมุดสำหรับเด็กของห้องสมุดเพื่อ
การเรียนรู้ห้วยขวาง ปีพุทธศักราช 2562 ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการให้บริการและกิจกรรม และด้านการจัดสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจำนวน 6 คน และ ผู้ใช้บริการจำนวน 169 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 175 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามและแบบสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดปฏิบัติอยู่ในระดับดี (M = 4.42) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการจัดสิ่งแวดล้อม (M = 4.52) ประกอบด้วย การจัดสื่อการเรียนรู้ (M = 4.53) และการจัดพื้นที่และบรรยากาศ (M = 4.50) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การให้บริการและกิจกรรม (M = 4.26)  ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  (M = 4.54) และการให้ความรู้ชุมชน (M = 3.97)

ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการห้องสมุดภาพรวมอยู่ในระดับดี (M = 3.80) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดสิ่งแวดล้อม (M =4.04) ประกอบด้วย การจัดพื้นที่และบรรยากาศ (M  = 4.06) และการจัดสื่อการเรียนรู้ (M = 4.01) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การให้บริการและกิจกรรม (M = 3.62) ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (M = 3.73) การอำนวยความสะดวกและให้บริการ (M = 3.67) และการให้ความรู้ชุมชน (M =3.47)

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). พระราชบัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

น้ำทิพย์ วิภาวิน. (2550). ห้องสมุดในฝัน. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จำกัด.

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาส์น.

ชุติมา สัจจานันท์ และ บุญศรี พรหมาพันธุ์. (2554). รายงานการวิจัยและพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดการดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิต รูปแบบอุทยานการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

วรรณี แกมเกตุ. (2555). วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. (2556). โครงการพัฒนาองค์ความรู้ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ งานจัดตั้งและบริการห้องสมุด (พิมพ์ครั้งที่1). กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. (2561) แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2560. สืบค้นจาก https://www.bangkok.go.th/upload/user/00000130/Logo/Document/2Management%20Plan%20governor%202556-2560.pdf

U.S. Department of Education. (2013). Beyond Books: Library Services for Children. Retrieved
from https://www2.ed.gov/pubs/parents/Library/Services.html.

International Federation of Library Associations and Institutions. (2003). Library for children
and young adults section : Guidelines for children’s libraries services. Retrieved
from https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications
/guidelines-for-childrens-libraries-services-en.pdf?fbclid=IwAR3FiSEgxtydsk8VL-8CW8JmAmD9d7E3t6PSvzzt6qcoUjdUG7KiFSYjt44.
Published
2019-12-26
How to Cite
โชติเจริญพงษ์พ., & เหมชะญาติว. (2019). แนวปฏิบัติที่ดีเลิศในการจัดห้องสมุดสำหรับเด็ก: ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ห้วยขวาง. An Online Journal of Education, 14(2), OJED1402043 (12 pages). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/201552

Most read articles by the same author(s)

> >>